Veiledende kjennetegn på kompetanse

Utdanningsdirektoratet har utarbeidet veiledende kjennetegn på kompetanse etter 10.trinn og VG3. Disse kjennetegnene finner man som støttemateriell i den digitale læreplanvisningen. De veiledende kjennetegnene skal bidra til lærerens vurderingsarbeid. Elevens kompetanse beskrives på tre ulike nivåer. For hvert nivå er det beskrevet hva som er tilstrekkelig kompetanse for å oppnå de ulike karakternivåene.

De veiledende kjennetegnene er generelle, og tar ikke utgangspunkt i enkeltaktiviteter i faget. De beskriver en mer overordnet kompetanse på tvers av kompetansemålene, og kan bidra til å gi læreren et helhetlig blikk på elevenes kompetanse. Når elevene skal få en sluttvurdering i faget kan kjennetegnene gi en retning for hva som forventes av elevene på ulike nivå. Kjennetegnene kan også med fordel brukes sammen med elevene i undervisningen for å gi elevene innsikt i hva som forventes av dem - i tråd med prinsippene for god underveisvurdering.

Refleksjon

  • I hvor stor grad kjenner elevene til hva som forventes av dem mot slutten av opplæringen?
  • Brukes kjennetegnene aktivt i vurderingsarbeidet ved deres skole?
  • I hvor stor grad har lærerne på skolen sammen identifisert hvordan kompetansen til elevene kan se ut?
  • Bør man dele kjennetegn på ulike nivåer med elevene, eller bør alle elever arbeide mot en høy kompetanse i faget?