Innsats

Innsats i faget kroppsøving innebærer at eleven prøver å løse faglige utfordringer etter beste evne uten å gi opp, viser selvstendighet og utfordrer egen fysiske kapasitet. Det innebærer at eleven samarbeider med andre og bidrar til at andre lærer i faget. Det skal ha innvirkning på karakteren at eleven fortsetter å øve også når det ikke gir resultater i prestasjon eller ferdighetsutvikling.

Man kan se av innsatsbegrepet at det har mange komponenter. Forskning har pekt på en tendens til at lærere identifiserer innsats som det man kan se, altså høyt aktivitetsnivå. Dette er ikke i seg selv dekkende for innsatsbegrepet i faget. På hver skole bør kroppsøvingslærerne diskutere innsatsbegrepet, hva som legges i det og hvordan man kommuniserer dette til elevene. Dette øker muligheten for at elevene forstår hva som forventes av dem, og hva som legges vekt på i vurderingen av deres kompetanse.

Det finnes ikke noen modell for vekting av innsats opp mot kompetansemålene. Lærerne på hver skole, kommune eller region bør derfor samarbeide om å utvikle en felles forståelse for hvordan innsats skal vektlegges som en del av elevenes helhetlige kompetanse. I og med at innsats har mange ulike uttrykk og komponenter bør innholdet i begrepet være en del av den faglige diskusjoner ved hver skole. Det kan være en fordel å reflektere rundt hvordan innsats ser ut hos elever på ulike trinn, slik at man har et nivå elevene kan strekke seg etter – og lærere kan gi tilbakemeldinger som hjelper elevene på veien videre.

Innsats er ikke definert i egne kompetansemål, men kan sees som en forutsetning for å både deltagelse og utvikling av kompetanse i faget. I og med at innsats er så sentralt for å kunne delta i aktivitet både individuelt og i samspill med andre er det naturlig at det er en viktig del også av vurderingsgrunnlaget i faget. Dette underbygges også av at øving og utforsking er sentrale arbeidsmåter i faget.

Innsats kan vises fysisk, men kan også være vanskelig å få frem kun gjennom høyt fysisk aktivitetsnivå. Eksempelvis kan en elev arbeide hardt med å gi gode og tilpassede tilbakemeldinger til andre elever som har ulikt ferdighetsnivå. Andre elever kan arbeide hardt med å overvinne sitt eget vinnerinstinkt, og å bruke ferdighetene sine til å bidra til at andre kan mestre. Elever som er utrygge på å delta i eller gjennomføre aktiviteter, som f.eks. dans, ballspill eller å dukke under vann, kan også ha stor innsats selv om det ikke medfører et høyt aktivitetsnivå sammenlignet med andre.

Eksempel

En utfordring knyttet til innsats er at noen skoler bruker elevenes innsats som argument for å disiplinere elevene. Da kan innsats kobles mot å komme tidlig til timen, ha med hensiktsmessig utstyr eller å rydde utstyr. Dette er det ikke dekning for i fagets kompetansemål. Tilsvarende er det ikke hensiktsmessig bruk av innsats som faktor i vurdering å bruke dette som en trussel for å få elever til å yte fysisk, for eksempel i styrke- eller kondisjonstrening.