Underveisvurdering

All vurdering som foregår underveis i opplæringen er underveisvurdering. Underveisvurdering kalles også formativ vurdering.

Forskrift til Opplæringslova sier at formålet med vurdering i fag er å fremme læring og bidra til lærelyst underveis, og å gi informasjon om kompetanse underveis og ved avslutninga av faget. Dette er også konkretisert i de fire prinsippene for god underveisvurdering, som finnes i vurderingsforskriftens § 3.10:

Fire prinsipp for god underveisvurdering

  • Delta i vurderinga av eige arbeid og reflektere over eiga læring og faglige utvikling
  • Forstå kva dei skal lære og kva som blir venta av dei
  • Få vite kva dei meistrar
  • Få rettleiing om korleis dei kan arbeide vidare for å auke kompetansen sin

Kroppsøving er et fag der elevene i en stor del av tiden er i aktivitet. Det er derfor naturlig at mye av underveisvurderingsarbeidet foregår sammen med elevene, i eller i direkte sammenheng med aktiviteter elevene gjennomfører. Det kan være fordelaktig å gi råd, veiledning og arbeide med elevers egenrefleksjon nært knyttet opp til de kroppslige erfaringene de gjør seg. Gjennom å tilpasse aktiviteter og tilbakemeldinger til enkeltelever kan læreren i størst mulig grad være i dialog med elevene.

Det stilles ikke krav til at underveisvurdering skal være dokumentert. I og med at underveisvurdering skjer i prosess sammen med elever, og ofte muntlig, vil det ikke være mulig eller hensiktsmessig å dokumentere all underveisvurdering. Samtidig vil det være fornuftig å utvikle et system der man kan dokumentere at underveisvurdering er gitt og at elevene har fått medvirke i vurderingen av sin egen utvikling.

Refleksjon

  • Hvordan må vi arbeide med vurdering for å oppfylle intensjonen om å fremme læring?
  • Bidrar vurderingsarbeidet vårt til lærelyst hos elevene?
  • Hvilke konsekvenser kan disse to forventningene få for vår praksis?
  • Må alle elever få lik type tilbakemelding?
  • I hvor stor grad bruker dere prinsippene for å utvikle god praksis?
  • I hvor stor grad velger dere å skriftliggjøre underveisvurdering, og med hvilken hensikt?