Sluttvurdering

Sluttvurdering i fag er et uttrykk for den kompetansen eleven og lærlingen har oppnådd i faget ved avslutningen av opplæringen. Sluttvurdering kalles også summativ vurdering. I faget kroppsøving gis det standpunktkarakter. Les mer om sluttvurdering hos Utdanningsdirektoratet.

Det er de samlede kompetansemålene som er grunnlag for vurdering i faget. Samtidig skal vurderingen skje i lys av OD og delen “om faget”. Man må altså gjøre en profesjonell vurdering av elevens kompetanse, ut fra den kompetansen eleven har vist underveis og mot slutten av opplæringen.

Man kan ikke i utgangspunktet avslutte emner underveis. Det er anledning til å avslutte opplæring innenfor noen mål, for eksempel på grunn av klimatiske forhold, men elever kan fortsatt utvikle kompetanse etter dette. Gjennom arbeid med ett tema kan eleven utvikle kompetanse innenfor andre tema eller andre kompetansemål. Læreren må derfor i sluttvurderingen undersøke og vurdere hvilken kompetanse elevene har oppnådd mot slutten av opplæringen. Elever har også rett på å vise kompetansen sin. Her må skolene finne gode lokale løsninger på hvordan elevene kan få vist kompetansen sin så tett som mulig opptil standpunktvurderingen.

Refleksjon

  • Hvordan kan vi på vår skole sikre oss at vi får innblikk i elevenes kompetanse helt mot slutten av opplæringen?
  • Vet elevene hva som forventes av dem mot slutten av opplæringen, og hvordan kompetanse ser ut?
  • Hvordan sikrer vi oss at elevene vet hvor de skal?