Kroppsøvingslærerens profesjonelle skjønn

Kroppsøvingsfagets kompetansemål har få konkrete og målbare mål. Det betyr at det settes stor lit til og store krav til kroppsøvingslærerens profesjonelle skjønn i vurderingsarbeidet. Læreplanen fordrer at lærere i ulike profesjonsfelleskap tolker og operasjonaliserer læreplanen, ut fra sitt profesjonelle skjønn. Gjennom å arbeide med skolens vurderingspraksis kan lærerne utvikle en felles praksis innenfor rammene av de lover og forskrifter som er gjeldende.

Gjennom utdanning og erfaring har kroppsøvingslærere utviklet et profesjonelt skjønn, som i samarbeid med andre kroppsøvingslærere kan videreutvikles. På denne måten kan skolene utvikle profesjonsfaglige begrunnelser for de vurderinger som gjøres i undervisning og vurdering.

Det er ikke å tråd med læreplanens intensjoner å bryte ned kompetansemålene i mindre, målbare enheter som for eksempel tidstabeller. Å bryte ned kompetansemålene til detaljerte læringsmål bør også skje med varsomhet. Å bryte ned målene i for stor grad kan medføre fare for at det helhetlige skjønnet i vurderingsarbeidet blir redusert, samtidig som det kan redusere lærerens profesjonelle handlingsrom. Det kan imidlertid være fornuftig å konkretisere kompetansemålene for elevene og å være i dialog med elevene om hva målene innebærer.

Læreplanen fordrer at lærere i ulike profesjonsfelleskap tolker og operasjonaliserer læreplanen, ut fra sitt profesjonelle skjønn. Gjennom å arbeide med skolens vurderingspraksis kan lærerne utvikle en felles praksis innenfor rammene av de lover og forskrifter som er gjeldende.

Vurdering i faget bør i størst mulig grad være valid (vurdere det som skal vurderes) og reliabel (til å stole på), samtidig som den ikke bør bli instrumentell og komme til uttrykk gjennom en detaljert nedbryting av kompetansemålene. Man bør ikke tilstrebe likhet gjennom måling, men gjennom en felles forståelse av læreplanens innhold og forventninger.

Refleksjon

  • I hvor stor grad stoler vi på vårt profesjonelle skjønn?
  • Er praksisen vår knyttet til dokumentasjon hensiktsmessig?
  • Hvordan arbeider dere med vurdering i deres profesjonsfelleskap?
  • Begrunner dere vurdering mest ut fra profesjonelt skjønn eller fra dokumentasjon?
  • Hvilke ressurser (nettressurser eller forskning) støtter og begrunner dere praksis i?