Elevens forutsetninger

I kroppsøving er elevens individuelle forutsetninger innarbeidet i kompetansemålene. Når elevens forutsetninger er en del av kompetansemålet, vil de trekkes inn i vurderingen. Det finnes ingen retningslinjer for hvilke elevforutsetninger som er relevante. I slike tilfeller må læreren bruke sitt profesjonelle skjønn for å vurdere. Det kan føles utfordrende for læreren som skal sette karakter, men Utdanningsdirektoratet har beskrevet at alle elever skal kunne ha mulighet for en god karakter dersom de viser høy kompetanse ut fra sitt ståsted.

Kompetansemålene er utformet slik at alle elever skal kunne oppnå dem, uavhengig av forutsetningene – som i kroppsøving ofte kan være fysiske egenskaper. Det stilles ikke krav i læreplanen om at elevene skal prestere i forhold til bestemte fysiske resultater eller normbaserte krav som for eksempel en tidstabell. Resultater fra ulike idrettsaktiviteter eller fysiske prestasjoner er derfor ikke å anse som relevant vurderingsgrunnlag i faget.

Refleksjon

  • Hvordan sikrer vi oss at alle elever kan utvikle kompetanse i faget ut fra sine forutsetninger?
  • Lar vi forutsetningene til elevene påvirke vårt skjønn i vurderingsarbeidet?