Lokalt læreplanarbeid

Det er ikke krav om at skolene skal utvikle lokale læreplaner. Det forutsettes at skolene gjør et lokalt læreplanarbeid for å tolke og operasjonalisere læreplanen, men dette betyr ikke at man må lage detaljerte planer for gjennomføringen av faget på forhånd. Man bør være oppmerksom på farene ved å lage instrumentelle planer med mange små delmål, der man kan miste helheten og fokuset på det mest sentrale i faget. Det er ikke å tråd med læreplanen å lage detaljerte matriser over elevenes kompetanse i mange ulike deler av faget. I en kontinuerlig refleksjon rundt vurdering i faget vil det trolig være hensiktsmessig å diskutere hvordan kompetanse kan komme til uttrykk og hvordan man gjenkjenner elevenes kompetanse, men dette behøver ikke å være koblet til en detaljert matrise.

Refleksjon

  • Arbeider vi mest med en lokal læreplan, eller lokalt læreplanarbeid?
  • Hva er fordelene og utfordringene med å ha en årsplan?
  • Diskuterer vi hvordan kompetansen til eleven kan komme til uttrykk?

Lokalt læreplanarbeid og lokal læreplan er altså ikke det samme. Det lokale læreplanarbeidet må innbefatte både arbeid med undervisning og vurdering, i tråd med læreplanen. Det lokale læreplanarbeidet vil kunne bidra til en felles undervisnings- og vurderingspraksis i skolene.

Et forslag til hvordan man kan arbeide lokalt med læreplanarbeid i kroppsøving kan være å utvikle ulike oppgaver og utfordringer for elevene, der de får øvd og vist kompetansen sin. I dette arbeidet kan man integrere underveisvurdering og egenvurdering. Spesielt opp mot sluttvurdering i faget kan det være hensiktsmessig å utvikle slike oppgaver. Elevene får da vist en bred fagkompetanse mot slutten av opplæringen, samtidig som de kan få viktig informasjon tidlig om hvilken kompetanse de skal arbeide mot i faget. Underveisvurdering vil da naturlig nok rettes mot å hjelpe elevene til å oppnå denne kompetansen.

Her kan du lese mer om Læringsmål og lokale læreplaner i kroppsøving