Våre rapporter

Viser 5 treff

En nasjonal kartlegging blant helsesykepleiere om samarbeid med skole og barnehage

Formålet med undersøkelsen var å kartlegge generelt samarbeid på individ- og systemnivå mellom helsestasjon og barnehage og mellom skolehelsetjeneste og skole. I tillegg undersøkes samarbeidet om kosthold og måltidsvaner og fysisk aktivitet.

Erfaringer fra skolematordninger i Norge

Rapporten omhandler erfaringer som informantene har gjort seg gjennom sine skolematordninger, generelle beskrivelser av praksis, hvilke behov utdanningssektoren kan ha i møte med innføring av skolemat, samt perspektiver og anbefalinger fra Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet, HVL, for det videre arbeidet med skolemat i Norge.

Evaluering av tilskudds- ordning for svømmeopplæring av nyankomne

Rapporten er en evaluering av tilskudds- ordning for svømmeopplæring av nyankomne, samt forslag til tiltak og/eller endringer for å videreutvikle ordningen basert på kartleggingen.

Kartlegging av forskning og evaluering på innføringen av 75 timer FYSAK 5. -7. trinn

Rapporten gir en oversikt over forskning og evaluering av hvordan innføringen av 76 timer fysisk aktivitet på 5.-7. trinn fungerer i skolene. Funn fra totalt åtte ulike prosjekt om FYSAK på mellomtrinnet presenteres i rapporten. Her kan du lese om skolers erfaringer med gjennomføring av FYSAK og vurderinger om hva som skal til for at FYSAK skal lykkes i skolene.

Utprøving og evaluering av modeller for fysisk aktivitet for elever i ungdomsskolen

Denne rapporten har til hensikt å presentere norske skolers arbeid med fysisk aktivitet på ungdomstrinnet skoleåret 2015/16. Datamaterialet som MHFA har samlet inn og systematisert om hvordan ungdomsskoler arbeider med fysisk aktivitet utgjør den erfaringsbaserte kunnskapen på feltet.