Vurdering i mat og helse

Vurdering har stor innvirkning på elevenes læring, og god vurderingspraksis motiverer og har læring som mål.

Grunnlaget for vurdering i alle fag er kompetansemålene i læreplanen i faget. Kompetansemålene skal forstås i lys av teksten «Om faget» (udir.no) i læreplanen. Læreren skal være i dialog med elevene om deres faglige utvikling i mat og helse. Elevene skal få mulighet til å sette ord på hva de føler at de får til, samt reflektere over egen utvikling. Læreren skal gi veiledning og tilpasse opplæringen slik at elevene kan bruke veiledningen til å utvikle kompetanse i tråd med målene i læreplanen. Elevmedvirkning er sentralt i vurderingsarbeidet, og elevene skal få mulighet til å sette ord på hva de føler at de får til og hva de får til bedre enn før.

Underveisvurdering

Underveisvurdering skal bidra til å fremme læring og utvikle kompetanse i faget mat og helse. Elevene skal få mulighet til å prøve seg frem. Læreren skal gi veiledning og tilpasse opplæringen slik at elevene kan bruke veiledningen til å utvikle kompetanse i tråd med målene i læreplanen. Elever skal inviteres til dialog og refleksjon knyttet til egen faglig utvikling.

Vurdering 1 - 4. trinn

På 1 - 4. trinn viser og utvikler elevene kompetanse når de lager mat og måltid og når de samtaler om hvordan matvalg og måltid kan påvirke helsen vår og verden vi lever i.

Vurdering 5 - 7. trinn

På 5 - 7. trinn viser og utvikler elevene kompetanse når de lager, utforsker og vurderer mat og måltid, og når de reflekterer rundt problemstillinger knyttet til kosthold, helse og matforbruk.

Vurdering 8 - 10. trinn

På 8 - 10. trinn viser og utvikler elevene kompetanse når de lager, utforsker og vurderer mat og måltid, og når de reflekterer rundt problemstillinger knyttet til kosthold og helse, matproduksjon, matvalg, forbrukermakt og identitet og matkultur.

Sluttvurdering

Sluttvurdering er et uttrykk for eleven sin samlede kompetanse i faget mat og helse ved avslutningen av opplæringen. Sluttvurdering i mat og helse baseres på kompetansen eleven har vist i praktisk og utforskende arbeid med mat og måltid. Elevene skal få mulighet til å vise kompetanse på varierte måter som inkluderer både forståelse, refleksjon og kritisk tenking i ulike sammenhenger.