Egenvurdering i mat og helse

Elevmedvirkning er en sentral del av vurderingsarbeidet i mat og helse. Kompetanse til å vurdere eget arbeid er en ferdighet som må øves opp. Det kan derfor være lurt å starte med vurdering av mindre og konkrete oppgaver eller aktiviteter. Egenvurderingen kan deretter gradvis økes i kompleksitet og omfang etter hvert som eleven utvikler sin evne til å vurdere og sette ord på eget arbeid.

Egenvurdering i mat og helse kan gjennomføres på ulike måter. Dette kan for eksempel være i tilknytning til en bestemt aktivitet i en undervisningsøkt, i tilknytning til et tema som har vært gjennomgående for flere økter, eller som en mer oppsummerende vurdering knyttet til ett eller flere kompetansemål i læreplanen.

Egenvurdering er et godt utgangspunkt for dialog og refleksjon om elevens faglige utvikling. Elevers egenvurdering i mat og helse gir læreren viktig informasjon om hvordan eleven kan veiledes til å øke kompetansen sin i faget.