Underveisvurdering i mat og helse

Underveisvurdering kan også omtales som formativ vurdering, og inkluderer all vurdering som foregår underveis i opplæringen. Underveisvurdering skal bidra til å fremme læring og utvikle kompetanse i faget mat og helse.

Elevene skal gjøres kjent med læreplanen i mat og helse. Å invitere elever til dialog og refleksjon om deres faglige utvikling i mat og helse er viktig for å sikre god underveisvurdering. Forskrift til opplæringslova §3-10 viser til fire prinsipp for god underveisvurdering:

  • Elevene skal delta aktivt i vurderingen av eget arbeid og reflektere over egen læring og faglige utvikling
  • Elevene skal forstå hva de skal lære og hva som blir forventet av dem
  • Elevene skal få vite hva de mestrer
  • Elevene skal få veiledning om hvordan de kan arbeide videre for å øke kompetansen sin

Underveisvurderingen skal brukes til å vurdere om eleven har tilfredsstillende utbytte av opplæringen. Underveisvurderingen kan være både muntlig og skriftlig.

I mat og helse kan underveisvurderingen for eksempel gjennomføres i tilknytning til praktisk aktivitet på kjøkkenet. Elevene kan inviteres til en samtale der det gis mulighet for å sette ord på hva de føler at de fikk til, hva de får til bedre enn før, og hva de trenger å øve mer på for å øke kompetansen sin i faget.