Sluttvurdering i mat og helse

Sluttvurdering er et uttrykk for eleven sin samlede kompetanse i faget mat og helse ved avslutningen av opplæringen. Sluttvurdering i mat og helse baseres på kompetansen eleven har vist i praktisk og utforskende arbeid med mat og måltid. Elevene skal få mulighet til å vise kompetanse på varierte måter som inkluderer både forståelse, refleksjon og kritisk tenking i ulike sammenhenger.

Grunnlaget for vurdering i alle fag er kompetansemålene i læreplanen, og disse skal forstås i lys av teksten «Om faget» (udir.no) i læreplanen. Eleven skal ha kunnskap om hva som legges vekt på i fastsettelsen av hans eller hennes standpunktkarakter.
Sluttvurdering i mat- og helsefaget gis i form av en skriftlig standpunktkarakter på 10. trinn, eller det steget der faget blir avsluttet.