Utforskertrang og risikolek

SFO skal være en arena som støtter barns nysgjerrighet og kreativitet. Deltakelse i fysisk aktivitet kan bidra til økt engasjement for å skape, utforske og mestre, blant annet gjennom risikolek.

Barn som står og svinger på en huske

I rammeplan for SFO står det at SFO skal bidra med gode rammer for helhetlig utvikling og læring. SFO skal også anerkjenne leken som en typisk væremåte blant barn, og at leken har en egenverdi som skal prioriteres.

Gjennom deltakelse i fysisk aktivitet og bevegelseslek, får barna unike muligheter til å være kreative og utforskende. Barn er gjerne nysgjerrige og utforskende av natur, og vil kunne finne stor verdi i å få tid og rom til å utfolde seg fysisk.

Fysisk aktiv lek er en viktig del av barns motoriske utvikling. Risikolek og spennende opplevelser er noe barn søker fordi det er deres måte å utforske seg selv og omgivelsene på. Utfordringer og risiko i leken er viktig for barns utvikling av egen risikomestring. Utvikling av reaksjonsevne, motorisk kontroll, fysisk styrke og romorienteringsevne er også sentralt for barns risikomestring.

Den risikofylte lekens vilkår er avhengig av hva slags lekemiljø barn får leke i. Du som jobber i SFO må derfor legge til rette for at alle barn får like muligheter, ut ifra egne forutsetninger, til å møte fysiske utfordringer og spenning. Det er viktig at du er oppmerksom på ansvaret du har for at barna skal kunne leke i sikre omgivelser, samtidig som du skal gi dem muligheter til å oppleve risikofylt lek.

Refleksjonsoppgaver

  • Hvilket fokus er det på barns utforskertrang i din SFO?
  • Hvordan kan du tilrettelegge for utforsking og nysgjerrighet gjennom fysisk aktivitet og lek?
  • Hvordan kan du bidra til å sikre at alle barn får like mulighet til å være kreative gjennom lek?
  • Hvilke muligheter og utfordringer kan risikolek innebære?
  • Hvordan kan du finne balansegangen i risikolek mellom spenning og fare?