Mangfold og inkludering gjennom fysisk aktivitet

Det er viktig at alle barn i SFO skal bli sett og samtidig vise omsorg for andre. Deltakelse i fysisk aktivitet kan være en fin arena for å oppleve mangfold, inkludering, trygghet og trivsel.

mangfoldoginkludering.jpg

Du som jobber i SFO har en viktig oppgave i å observere barnas daglige aktiviteter og lek, og skal bidra til å bygge gode relasjoner barna imellom, og mellom barna og de voksne. Du skal også være til stede når barna har behov for omsorg.

SFO skal være tilrettelagt for ulikhet og anerkjennelse av mangfold, der fysisk aktivitet og bevegelseslek kan bidra til å skape unike samspill og fellesskap. Barn har ulike forutsetninger, perspektiver og erfaringer, og det er svært viktig at SFO tilpasser fysisk aktivitet og lek til alle barn.

Å bruke barns egne erfaringer i fysisk aktivitet og lek, vil kunne skape motivasjon og eierskap til aktiviteten som gjennomføres. For eksempel kan man ta en tur til et skogholt i nærmiljøet og leke at man er i et annet land. Dette kan være et land som et av barna har opprinnelse fra, og kanskje kan barnet dele noen aktiviteter og leker fra det landet?

Ifølge rammeplanen, skal SFO legge til rette for at alle barn får gode utviklingsvilkår, uavhengig av barnas forutsetninger og behov for tilrettelegging. Det er derfor viktig å legge opp til aktiviteter som har rom for individuell tilpasning, uten at det går på bekostning av inkludering og mestringsfølelse. Barna skal få rom til å være kreative og utfolde seg fysisk på egne premisser, men det kan ofte være gunstig at du som jobber i SFO selv tar del i leken og er med på å styre både innholdet og organiseringen. Du må samtidig støtte barna i å mestre motgang og bli kjent med egne og andres følelser.

Fysisk aktivitet og bevegelseslek i SFO har et stort potensiale til å kunne bidra til å skape trygge og gode relasjoner, og det er avgjørende at SFO som arena fremmer inkludering og bidrar til at alle barna får muligheter til å utvikle vennskap.

Refleksjonsoppgaver

  • Hva betyr inkludering?
  • Hvordan ivaretar du barnas behov for inkludering, trygghet og trivsel i din SFO?
  • Hvordan kan leken organiseres/tilpasses for å inkludere alle barn?
  • Hvordan kan leken organiseres/tilpasses for å skape gode relasjoner?
  • Hvordan kan du tilrettelegge for at barna blir kjent med egne og andres følelser?
  • Hva kjennetegner mangfoldet i din SFO?
  • Hvordan synliggjøres annerkjennelse av mangfold i din SFO?
  • Hvilke muligheter og hvilke utfordringer kan mangfold innebære ved fysisk aktivitet og lek?