Fysisk aktivitet og bevegelsesglede

SFO skal være en arena for daglig fysisk aktivitet, og du som jobber i SFO har et stort ansvar for å legge til rette for deltakelse, inkludering og bevegelsesglede.

Nasjonale helsemyndigheter anbefaler at barn og unge bør være i fysisk aktivitet i minst 60 minutter hver dag i moderat til høy intensitet. Ifølge rammeplan for SFO, skal SFO være en arena som legger til rette for fysisk aktivitet som kan fremme barnas bevegelsesglede og motoriske utvikling.

Bevegelseslek

I SFO står fysisk aktivitet gjennom lek og medvirkning i sentrum, og det fysiske miljøet og utstyret skal være utformet og tilrettelagt med tanke på barnas alder, funksjonsnivå og interesser, slik at det fremmer fysisk aktiv lek. Bevegelseslek er en typisk væremåte for barn i SFO-alder, som vil kunne gi barna opplevelser av glede, mestring, tilhørighet og sosialt samvær. Det er derfor viktig at SFO-tiden blir tilrettelagt slik at barna får leve ut denne væremåten gjennom ulike aktiviteter, ute og inne gjennom hele året.

Ettersom barn gjerne er mest fysisk aktive utendørs, bør det være utetid på SFO hver dag. For at barna skal få inspirasjon til lek og allsidig bevegelseserfaring, er det viktig å bruke ulike deler av nærmiljøet, som for eksempel parker, fotballbaner, skolens uteområde og ikke minst naturen rundt. Samtidig bør også innearealet tilrettelegges slik at det innbyr til fysisk aktiv lek. Tilgang til lekematerialer som puter, matter, benker, bord og klatrevegger kan stimulere leken.

Voksenrollen

Du som jobber i SFO har en viktig rolle i å legge til rette for at barna får muligheter til å være kreative og medvirke i planleggingen av fysisk aktivitet og lek. Både frilek og organisert fysisk aktivitet vil kunne gi bevegelsesglede, men du må gjerne ta ansvar for å sikre at alle barna blir inkludert og får like muligheter til å oppleve mestring og glede. Ditt engasjement for fysisk aktiv lek vil derfor ha stor betydning for barnas trivsel, livskvalitet og utvikling. Les mer om mangfold og inkludering gjennom fysisk aktivitet.

Hvorfor fysisk aktivitet?

Fysisk aktivitet kan defineres som kroppslig bevegelse som øker energiforbruket utover hvilenivå, avhengig av aktivitetstype, intensitet, varighet og frekvens. Fysisk aktivitet stimulerer utviklingen av motoriske ferdigheter og bevegelsesglede, og fremmer god fysisk og psykisk helse.

Vaner som dannes i barndommen kan påvirke helsen senere i livet. Fysisk aktivitet i SFO kan bidra til å redusere stillesitting og sikre at barna er fysisk aktive i henhold til helsemyndighetenes anbefalinger.

Refleksjonsoppgaver

  • Hva er og hvordan foregår fysisk aktivitet i din SFO?
  • Hvordan er det fysiske miljøet tilrettelagt for variert og allsidig fysisk aktivitet i din SFO?
  • Hvordan er det fysiske miljøet tilrettelagt for barnas alder, funksjonsnivå og interesser i din SFO?
  • Hvordan kan du legge til rette for inkludering og medvirkning i fysisk aktivitet og lek?
  • Hvordan kan du være et godt forbilde for bevegelsesglede?