Handlingsorientert tilnærming

Det siste tiåret har det vært økt oppmerksomhet rundt hvordan fysisk aktivitet kan fremme elevenes læring på skolen. Studier indikerer at å integrere fysisk aktivitet med høy puls i undervisningen kan fremme elevenes konsentrasjon. Imidlertid gir det nødvendigvis ikke alltid mening å legge til rette for bevegelsesaktiviteter med høy puls når elevene skal lære om for eksempel noveller eller geometri.

Denne kunnskapsressursen tar utgangspunkt i en handlingsorientert tilnærming til å fysisk aktivitet i undervisningen. Kjernen i denne tilnærmingen vektlegger kroppens betydning for forståelse og læring. Det er utviklet en bevegelsesdidaktikk til denne handlingsorienterte tilnærmingen som inneholder seks kroppspraksiser:

  1. å mime
  2. å dramatisere
  3. å gestikulere
  4. å forme
  5. å imitere
  6. å sanse

På de følgende sidene forklares de seks kroppspraksisene nærmere og det gis et konkret eksempel for å tydeliggjøre hvordan kroppspraksisen kan utfolde seg i praksis. 

Refleksjonsoppgaver

  • Hvordan bruker vi fysisk aktivitet i opplæringa på skolen vår i dag?
  • Hvordan kan skoleeier og lærere legge til rette for bruk av fysisk aktivitet som støtter oppunder opplærings verdigrunnlag om skaperglede, engasjement og utforskertrang?