Måltidet som arena for fellesskap, tilhørighet og glede

Måltidet på skolefritidsordningen skal være en arena hvor barna føler seg sett og hørt, og får delta, utvikle og mestre sin egen deltakelse i måltidet og samtalene.

pexels-yan-krukau_16_9.jpg

Hensikten med denne ressursen er å la alle barna få erfare det å være betydningsfull for fellesskapet. Måltidet på skolefritidsordningen skal være en arena hvor barna føler seg sett og hørt, og får delta, utvikle og mestre sin egen deltakelse i måltidet og samtalene. Dette kan dere få til ved at dere i personalet er fysisk og emosjonelt tilgjengelige sammen med barna og støtter deres utvikling. Personalet må skape et positivt klima med sensitivitet på barnas behov og perspektiver.

Alle på skolefritidsordningen, både barn og voksne, utgjør en viktig del av fellesskapet. Skolefritidsordningen skal styrke barnas selvfølelse og legge til rette for og støtte utvikling av vennskap og sosiale fellesskap. Barna skal også få hjelp til å mestre balansen mellom ivaretakelse av egne og andres behov, og få bidra i samtale og utforming av normer for samhandling.

Forankring i rammeplan for SFO

Rammeplanen løfter fram at SFO bør legge til rette for måltidsglede med gode samtaler, deltakelse og opplevelse av felleskap hos barna. Gjennom å anerkjenne barnas ulike forutsetninger, perspektiver og erfaringer kan dere i SFO bidra til at barna får utvikle et positivt forhold til seg selv og til egen og andres kultur og erfaringsbakgrunn.

Måltidet på SFO kan være krevende, men det kan også være en av de mest virkningsfulle arenaene for trivsel på SFO, og det kan fungere som en bro mellom SFO og foreldre og SFO og skole.

Under måltidet vil det være sentralt å gi barna støtte til utvikling ved å fokusere på den sosiale samhandlingen som foregår. Hvordan måltidet organiseres, og gode overganger før og etter måltidet er også av stor betydning for å skape trygghet og forutsigbarhet. Dette er viktige forutsetninger for fellesskapsopplevelser og glede hos barna.

Del 1: Trivselsregler

Ha samlingsstund med barna hvor dere snakker sammen om hvordan et måltid bør være. Hvilke rammer og normer skal gjelde for samhandling under måltidet på deres SFO? Barnas medvirkning skal ivaretas i utviklingen av trivselsreglene.

Barna hjelper til å lage trivselsreglene. Lag 3 – 4 regler som er positivt formulert. Trivselsreglene lages med bilde av hvordan måltidet skal være. Bildene kan være fotografier, tegninger eller visuelle symboler. På andre siden av kortet kan dere skrive trivselsregelen.

Bruk trivselsregel kortene under måltidene som en positiv påminner for barna og dere i personalet. Denne visuelle støtten kan minne på og dermed bidra til å skape en god atmosfære hvor alle kan oppleve at de har betydning i fellesskapet.

Del 2: Personalets tilstedeværelse og væremåte

I forkant av måltidet hjelper noen barn til med å tilrettelegge for et godt måltid. Bordene dekkes og alt annet nødvendige redskap er tilgjengelig ved bordet. Da slipper du å måtte reise deg for å hente noe under måltidet. Om du reiser deg fra bordet under måltidet kan det skape en viss uro og forstyrrelser.

Dere i personalet fordeler dere på flere bord hvor en sitter sammen med barna. Med mindre grupper klarer du å fokusere mer på hvert enkelt barn og styrke relasjonene mellom barna og mellom deg og barna.

Som voksen er det ditt ansvar å modellere positiv sosial atferd. Det gjør du ved å:

  • se hvert enkelt barn og bruke navnet til barnet
  • stille åpne spørsmål
  • gi tilbakemeldinger og respons til alle barna.
  • oppfordre til samtaler og dialog mellom barna
  • lytte, bekrefte og anerkjenne opplevelser, følelser og handlinger
  • oppmuntre barna til å høre på hverandre
  • fremheve det barna mestrer og er opptatt av

Du er barnas rollemodell og dersom du benytter disse metodene rundt måltidet i barnehage kan det bidra til at barna føler seg sett, hørt og som en del av fellesskapet. Dette kan gi endringer i måltidsglede, dialog og et positivt klima og en god atmosfære.

Tips til aktiviteter som kan gjøres sammen med barna

Kafe

Film: De gode relasjonene

Denne ressursen er utviklet av Læringsmiljøsenteret til heftet Måltidet som pedagogisk arena og er her tilpasset SFO og Rammeplan for SFO.

Mer om læringsmiljøet i SFO