Oppdrag 2023

Under er utdrag fra vårt supplerende tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet 2023. Oppdraget gis i samarbeid  med Helse- og omsorgsdepartementet.

"Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet ved Høgskulen på Vestlandet skal

  1. videreføre arbeid med å samle kunnskap og erfaringer som grunnlag for videre arbeid med å vurdere hvordan en gradvis innføring av skolemåltid kan innrettes på en best mulig måte, i samarbeid med Folkehelseinstituttet
  2. bistå Helsedirektoratet med utvikling av verktøy /veiledere inkludert egenevalueringsverktøy for skoler/skoleeier som støtte til arbeid med implementering av skolemåltid.

Bevilgningen er varslet i Prop 1 S (2022-2023) Helse- og omsorgsdepartementet og tiltaket er omtalt i Folkehelsemeldinga (Meld.St.15 2022–2023). Det vises også til oppdrag gitt Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, som det forutsettes at det samarbeides med i tillegg til Utdanningsdirektoratet."