Film om barns motoriske utvikling, 0-15 måneder

Filmen gir en innføring i sentrale motoriske utviklingstrekk i barnets første leveår. Filmen kan brukes i undervisning og som et redskap for å observere den motoriske utviklingen hos barnet.

Ved å ta av lyden på filmen kan elever og studenter trene seg på å beskrive barnets bevegelser. 

Målgruppe

 • Barnehager
 • Helsestasjoner
 • Elever som tar Barne- og ungdomsarbeidsfag i den videregående skolen
 • Barnehagelærerstudenter
 • Helsesykepleierstudenter
 • Jordmorstudenter
 • Barnefysioterapeuter

Forankring i rammeplan for barnehager

Barn skal inkluderes i aktiviteter der de kan få være i bevegelse, lek og sosial samhandling og oppleve motivasjon og mestring ut fra egne forutsetninger. De skal få videreutvikle motoriske ferdigheter og kroppsbeherskelse. Personalet skal gi barna tilgang til varierte bevegelsesmiljøer og sanseopplevelser.

Refleksjon i egen praksis
 • Hvordan legger vi til rette for at de yngste barnas motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse og koordinasjon videreutvikles?
 • Hvordan støtter vi de yngste barna i deres kroppslige lek slik at de opplever motivasjon og mestring ut fra egne forutsetninger?

Forankring i emneplanar

Barnehagelærerutdanning

 • BULL1-HV – Barns utvikling, lek og læring 1: «Studenten har kunnskap om læringsteorier og om barns helhetlige utvikling; i det innbefatter motorisk og estetisk utvikling»

Helsesykepleierutdanning

 • Tema som vil bli belyst er: «Motorisk utvikling hos førskolebarn»

Barne- og ungdomsarbeiderfag etter Vg3:

 • Helsefremmande arbeid: «Elevene skal kunne gjennomføre aktiviteter som stimulerer barns språklige, intellektuelle, emosjonelle og motoriske utvikling»

Vg3

 • Treningsledelse 2+3: «Elevene skal kunne beskrive sentrale forhold ved barns vekst og utvikling»

Jordmorutdanning

 • «Studenten skal ha kunnskap om svangerskap»

Flere språk

Engelsk

Arabisk

Somali