Utdypende om personvern

Hvordan vi oppbevarer og bruker dine opplysninger

Vi vil bare bruke opplysningene om deg til formålene vi har fortalt om i dette skrivet. Du svarer anonymt, men noen av spørsmålene kan i kombinasjon gi informasjon som indirekte kan identifisere deg, som fylke, hvilke trinn du er ansvarlig for etc. Du kan i tillegg identifiseres ved å oppgi direkte eller indirekte personidentifiserende opplysninger i de åpne svarfeltene i spørreskjemaet. Vi behandler opplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket.


Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger om deg?

Vi behandler opplysninger om deg fordi prosjektet er vurdert å være i allmennhetens interesse.

På oppdrag fra Høyskolen på Vestlandet, Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet, har Personverntjenester (Sikt) vurdert at behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med personvernregelverket.


Dine rettigheter

Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til å protestere, be om innsyn, og til retting og sletting av opplysninger vi behandler om deg. Du vil da høre fra oss innen en måned. Vi vil gi deg en god begrunnelse hvis vi mener at du ikke kan identifiseres, eller at rettighetene ikke kan utøves. Du har også rett til å klage til Datatilsynet om hvordan vi behandler dine opplysninger.


Hva skjer med opplysningene dine når vi avslutter prosjektet?

Personopplysningene slettes når prosjektet avsluttes, noe som etter planen er 31.12.24. Denne informasjonen blir vurdert til å være av allmenn interesse.

Spørsmål

Hvis du har spørsmål ang. prosjektet, eller ønsker å vite mer eller å benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt med:

  • Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet, ved Sondre Strandskog Arnesen. ssar@hvl.no / 55587072
  • Personvernombudet ved Høgskulen på Vestlandet: personvernombud@hvl.no

Hvis du har spørsmål knyttet til Personverntjenester sin vurdering av prosjektet, kan du ta kontakt med: Personverntjenester på epost (personverntjenester@sikt.no) eller på telefon: 53 21 15 00.