Header

Nyhetsbrev, februar 2016

Senteret er godt i gang med det nye året, og vi har mange store aktiviteter og arrangement foran oss.

Et nytt nasjonalt nettverk for å styrke arbeidet med mat og måltider i barnehagelærerutdanningen er startet opp. Senteret står også overfor et maraton av regionale konferanser om skolemåltid (totalt 11 konferanser). I tillegg arrangerer senteret i løpet av 2016 to barnehagekonferanser (Gardermoen og Tromsø) og en konferanse for mat og helse-lærere. Les mer om disse arrangementene på mhfa.no


Senterets nettsider er under betydelig omlegging for å øke brukervennlighet overfor målgruppene. Nye ressurser innenfor våre fag (mat, helse og kroppsøving) og fagområder (mat, måltid og fysisk aktivitet) vil kontinuerlig legges ut på nettsidene. Vi har også på trappene en idebank for skolemåltid, samt aktivitetsbanken i ny "drakt". Følg med!

---

Nytt nettverk for mat

og måltidet i barnehagelærer-utdanningen

Senteret har startet opp et nasjonalt nettverk for fagpersoner som underviser og arbeider med mat og måltidet i barnehagelærerutdanningene.

Første nettverksmøte ble holdt 31. januar. Formålet med nettverket er å utveksle erfaringer, dele ideer, utfordre og støtte hverandre i det videre arbeidet for å utvikle fagområdet. Et nasjonalt nettverk kan også bidra til profilering og tydeliggjøring av fagområdet ut mot barnehagefeltet, politiske myndigheter og UH-sektoren. 

Les mer om nettverket

---

Veiledningshefte om motorisk utvikling

Senteret har i samarbeid med Bergen kommune utarbeidet et veiledningshefte til ansatte i barnehager i arbeidet med motorikk hos små barn. I heftet finner du en redegjørelse for begrepene motorisk utvikling og motorisk læring og betydning for mestring og bevegelsesglede i barnehagen. Du finner også tips til aktiviteter som kan fremme grovmotoriske ferdigheter.

Les mer

---

Utlysning av midler fra LKH

Stiftelsen Landsforeningen for kosthold og helse har blant annet som formål å fremme forståelsen av kostholdets betydning for helsen. Den skal støtte opplysningsvirksomhet om kosthold og ernæring, spesielt overfor barn og unge, og støtte tiltak for bedring av kostholdet 2016 deler foreningen ut midler fra en pott på inntil kr. 100.000,- som skal fordeles på flere tiltak.
Utdeling av midlene skal i 2016 fortrinnsvis gå til aktiviteter som fremmer praktiske matlagingsferdigheter blant barn og unge i alderen 6-16 år. For eksempel i skolefritidsordninger og fritidsklubber. 

Les mer

---

Fysisk aktivitet i en ungdomsskole

Lystbetont fysisk aktivitet i ungdomsårene gir grunnlag for livslang bevegelsesglede. I de nasjonale anbefalingene for fysisk aktivitet rettet mot barn og unge (13-17 år), trekkes det fram at ungdom bør stimuleres til å finne aktiviteter de liker. Både i organiserte og uorganiserte former. På Søndre Land ungdomsskole har de hatt tiltak på fysisk aktivitet (FYSAK) i skolen siden 2002. I 2008 fikk ungdomsskolen Helsedirektoratets aktivitetspris og Fysak skolen ble hedret som Norgesmestre i aktivitet. Senteret besøkte skolen for å høre mer om tiltakene.

Les mer

---

Nytt nettverk for forskning på kroppsøving og idrettsfag

Under den siste nasjonale forskningskonferansen om kroppsøving, arrangert av seksjon for kroppsøving og idrettspedagogikk ved Norges idrettshøgskole, ble det tatt initiativ til et nasjonalt nettverk. Nettverket skal blant annet  fremme forskning på kroppsøving i skolen.

Konferansen var den fjerde i rekken og har som hensikt å holde kunnskap om kroppsøvingsfaget i bevegelse. Ansatte og masterstudenter ved høyskoler og universitet blir sammen med kroppsøvingslærere ved alle landets skoler invitert til en konferanse med fokus på ny forskning, erfaringsutveksling og etablering av nye nettverk.

Les mer

---
facebook logo
---