Liv og røre i Telemark

Vi har besøkt Kragerø Skole og fått være med i en fysisk aktiv mattetime

Prosjektet «Liv og røre i Telemark» er et skolebasert, helsefremmende prosjekt som skal bidra til bedre læring, trivsel og helse for barn og unge i skoler og SFO gjennom økt fysisk aktivitet, bedre kosthold og bedre psykososialt miljø i skolen.

Variasjon i undervisningen

«Liv og røre i Telemark» bygger på forskningsprosjektet Active Smarter Kids (ASK) som er en modell for fysisk aktivitet i fag som et metodevalg og variasjon i undervisningen. I tillegg bygger den på Helsedirektoratets nasjonale faglige retningslinjer for mat og måltider i skole og SFO. Disse retningslinjene sier både noe om gjennomføring av skolemåltidet og om den ernæringsmessige kvaliteten på mat og drikke. Holdningsarbeid i samarbeid med tannhelsetjenesten og skolehelsetjenesten er også en del av prosjektet.

Implementering og forskning i lag

«Liv og røre i Telemark» skal bidra til en time daglig fysisk aktivitet, bedre kosthold og et bedre psykososialt miljø i grunnskolene, er på skolen og elevenes premisser og tar ikke tid fra fagene. Det overordene målet til Liv og røre er å bedre levekår blant barn og unge i Telemark. Tiltaket er prøvd ut med gode resultater på barneskoleelever i forprosjektet «Liv og røre i Kragerø» som inkluderte både barne- og ungdomsskoletrinn. Her har Telemark fylkeskommune vært en pådriver og har bidratt med både ressurser, kompetanse og kursing.

Seks av fylkets 18 kommuner er nå i gang med «Liv og røre i Telemark» med elevene fra 1.trinn tom 10.trinn. Fra 2019/2020 vil tolv av kommunene være i gang med Liv og røre. Forankring av tiltaket er omfattende på alle nivå, fra elever/lærer og skoleledelsen, og til administrativ og politisk ledelse i kommunene. Modellen under viser mål og verktøy for de tre temaområdene:

livogrore.png

Liv og røre i barnehagen

Høsten 2018 igangsettes en pilot for Liv og røre i barnehagene i Bamble kommune. Piloten bygger på modellen fra Liv og røre i Telemark og vil blant annet legge vekt på bevegelsesglede og matglede i barnehagen.

Samarbeidsprosjekt

«Liv og røre i Telemark» er et samarbeidsprosjekt mellom Telemark fylkeskommune og Universitetet i Sørøst-Norge, støttet av Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør. Det bygger på et forprosjekt fra Kragerø kommune.

Ønsker du mer informasjon?

Mer fra Telemark fylkeskommune om prosjektet 

Liv og røre Telemark

Prosjektleder og leder for helsefremmende barnehager og skoler i Telemark: Jorunn Borge Westhrin (jorunn-borge.westhrin@t-fk.no).

Kontaktpersonar i Kragerø: Marianne Kristiansen (marianne.kristiansen@kragero.kommune.no)