Måltidet i lys av identitet og kultur

Maaltidet_som_pedagogisk_arena_HR.jpg

I den nye rammeplanen for barnehagen har mat og måltid fått en tydeligere plass. Denne ressursen er en del av heftet «Måltidet som pedagogisk arena» der åtte nasjonale sentre har laget aktiviteter som er knyttet til fagområdene i rammeplanen. Disse viser ulike måter å bruke måltidet som en pedagogisk arena og er ment som inspirasjon for deg som jobber i barnehagen.

Forankring i rammeplanen

Barnehagen har som en av sine viktige oppgaver å gi barna grunnlag for å utvikle matglede og sunne vaner. Matglede og måltider er noe som kan være sterkt knyttet til menneskes identitet, til hva man er vant med hjemmefra og til religion og tradisjoner.

Rammeplanen løfter fram at barnehagen skal fremme menneskeverdet ved å synliggjøre, verdsette og fremme mangfold og gjensidig respekt. Barna skal få oppleve matglede, matkulturer og at det finnes mange måter å tenke, handle og leve på. Barnehagen skal gi felles erfaringer og vise hvordan alle kan lære av hverandre. Den skal også fremme barns nysgjerrighet og undring over likheter og forskjeller. Måltidet i barnehagen er en god arena for dette.

I alle kulturer, også i den norske, har mat og måltidet en sentral rolle i forbindelse med høytider, feiringer og ulike tradisjoner. Gjennom mat- og måltidsaktiviteter kan barna utvikle interesse, respekt og forstå verdien av likheter og ulikheter i et fellesskap. Måltidet er også en hverdagshandling som kan bidra til å skape deltakelse, samtaler og fellesskapsfølelse hos barna.

Refleksjonsspørsmål

  • Da du vokste opp, var det noe du ikke spiste? Handlet det da om smak, familiære tradisjoner, lokale forhold, kultur, allergi, religion eller livssyn?
  • Del dine refleksjoner med de andre i personalet. Hvilke ulike mattradisjoner finnes blant dere i personalet og blant foreldre i din barnehage? Prøv å kartlegge ulike tanker om matglede og sunnhet.
  • På hvilken måte kan maten og måltidene i din barnehage fungere som arena til å ivareta det enkeltes barns identitet og respekt for ulike matkulturer?

Introduksjon til aktiviteten

Refleksjon og undring rundt måten vi spiser på kan bidra til å utvide barnas kulturelle kompetanse. Noen mennesker spiser med pinner, andre med fingrene, noen bruker pannekaker eller bananblader som underlag. Noen sitter sammen rundt et fat på gulvet, eller i en sofa foran en tv, eller på små krakker. Den tause kunnskap om hvordan "vi gjør" kan gjerne utfordres gjennom undrende situasjoner sammen
med barna.

For å skape en slik undrende situasjon kan du vise bilder fra ulike måltidssituasjoner rundt omkring i verden. Det kan være bilder av barn som spiser med pinner, med fingrene, med kniv, gaffel eller skje, stående, sittende ved et bord, sittende på gulvet eller på små krakker. Poenget er å la barna få undre seg sammen over alle de mulige måltidsformer som finnes i verden og i norske hjem. Kanskje et barn
vil si: «slik spiser vi når det er fest», eller «hjemme hos oss spiser vi med pinner» osv. Her kan barn som har opplevd dette hjemme oppleve mestring og få positiv bekreftelse av egen identitet.

Hensikten med aktiviteten er å la barna få oppleve og erfare en annen måltidsituasjon enn den de er vant til. De vil da lettere kunne reflektere og undre seg over hvorfor de til vanlig spiser som de gjør, både hjemme og i barnehagen.

Barnehagen – en arena for kulturmøter

I dag er Norge et land med et språklig, religiøst, kulturelt og matmessig mangfold som også vil prege barnehagene i fremtiden. Personalet møter barn og voksne fra mange ulike land, som alle har med seg ulike oppfatninger av mat og måltider i sin kulturelle bagasje. Det betyr at både foreldre, barn og personalet vil oppleve ulike former
for kulturmøter. Barnehagen har innflytelse på barnas matvaner, kosthold og helse, og dette bør jobbes med i nært samarbeid med hjemmene.