Kroppssnakking

I ungdomstiden er det vanlig at man opplever at selvfølelsen blir dårlgere. Nedgangen i selvfølelsen knyttes i stor grad til endringer som skjer i forbindelse med puberteten og kroppsbildet (Guidon, 2009; Robins & Trzeniewski, 2005).

Hvordan normer og idealer innen kropp påvirker oss, henger sammen med våre individuelle egenskaper, hvor robuste vi er, hvilke verdier og forbilder vi har, våre tidligere erfaringer og mengden av beskyttelse i omgivelsene rundt oss (NOU 2019:19, 2019). Sosiale faktorer av særlig betydning for utvikling av kroppsbilde er jevnaldrende, foreldre samt andre, nære voksne. Foreldre og andre nære voksne er viktige rollemodeller og sentrale ressurspersoner i de unges liv. Barn og unges kroppsbilde vil i stor grad påvirkes av hvilke normer og verdier de er vokst opp med i familien, på skolen og blant venner (Holsen et al., 2012; Snapp, Hensley-Choate, & Ryu, 2012; NOU 2019:19, 2019). Venner, og da særlig i ungdomsalderen, kan påvirke hverandre gjennom hvordan man snakker om, og forholder seg til kropp (Tiggemann, 2012). Samtaler i vennegjenger knyttet til kropp og utseende, gjerne i form av «fat talk», eller negativt kroppssnakk, har vist seg å ha sammenheng med negativt kroppsbilde. Motsatt har man funnet sammenheng mellom ungdommer med et positivt kroppsbilde og mindre grad av utseendefokusert snakking med venner og familie (Frisen & Holmqvist, 2010).

Sosiale media og massemedia spiller en svært viktig rolle når det gjelder å formidle uheldig kroppsfokus. Men, grunnlaget legges i de umiddelbare omgivelsene, og det er også her potensiale for forebygging er størst.

Bonfenbrenner.png

Å reflektere rundt hvordan man kommuniserer kropp – både som voksen i møte med barn og unge, men også de unge seg imellom, kan være en av flere måter å forebygge negativt kroppsfokus på.

 

Oppgaver knyttet til kroppssnakking

  • rollemodell.jpg
    Vær en god rollemodell!

    Reflekter gjerne sammen med elevene. Hva eller hvem påvirker de positivt og negativt – og, hvilke egenskaper som er typisk hos de man ser opp til, som man anser som positive rollemodeller.