Naturopplevelse

naturopplevelse_16_9.jpg
Foto: Silje Helen Rødland

Friluftsliv er et hovedområde i kroppsøvingsfaget fra 5. trinn til endt videregående. En av utfordringene kroppsøvingslærere oppgir, er å finne tid til friluftslivundervisning innenfor fagets timeressurser. I det følgende opplegget, som kun tar en skoletime, får elevene erfare hva en naturopplevelse er, gjennom bruk av egen mobiltelefon og nettstedet naturopplevelse.one.

Forslag til læringsmål

Eleven skal

 • kunne bruke naturen som en arena for å søke fred og ro
 • kunne noe om naturen som arena for rekreasjon
 • kunne bruke digitale ferdigheter i kroppsøving
 • kunne lese tekster i kroppsøving og kunne hente, tolke og forstå informasjon
Flerfaglig samarbeid

Opplegget egner seg godt for et flerfaglig samarbeid med naturfag.

Utstyr

Mobiltelefon

Noe til å brukes om bind for øynene, Buff, tørkle e.l.

Tidsbruk

45-90 min, avhengig av avstand til naturområde

naturopplevelse12.jpg
Forberedelser

Sett deg inn i ressursen naturopplevelse.one. Finn et egnet område som har minimum 3G dekning, som elevene kan bruke til gjennomføringen. Du kan også med fordel ha en introduksjon for elevene om naturopplevelse og rekreasjon som en del av friluftslivet.

Gjennomføring
 • Start timen med en introduksjon til naturopplevelse og rekreasjon
 • Vis elevene nettstedet naturopplevelse.one
 • Organiser elevene slik at de får tildelt et område de kan bruke til gjennomføringen
 • Gå ut til utvalgt område og avtal hvor dere skal møtes etter at elevene er ferdige
 • La elvene få finne seg sin plass
 • Ha en samling i etterkant med gjennomgang og refleksjon
Forslag til refleksjonsspørsmål

Ta utgangspunkt i læringsmålene og elevgruppen for å finne problemstillinger å reflektere rundt. Ved å gjennomføre, oppleve og kjenne etter, får eleven en egen erfaring som kan brukes som utgangspunkt for refleksjon.

 • Hvorfor valgte du det stedet du valgte til å gjennomføre opplegget?
 • Hvordan var det å konsentrere seg om å oppleve naturen ved hjelp av mobilen?
 • Hvilke forstyrrende elementer opplevede du?
 • Hvordan opplevde du tiden underveis i opplegget?
Variasjon og tilpasset opplæring

Dersom noen opplever at det er utrygt å gjøre dette alene, kan du vurdere om elevene skal få gjøre dette i par. Opplever du at opplegget fungerer for din klasse kan du vurdere å gjennomføre det til ulike årstider og se om elevene utvikler kompetansen sin i forhold til naturopplevelse.

Grunnleggende ferdigheter

I dette opplegget benytter vi flere av de grunnleggende ferdighetene for å øke kompetansen i faget. Under følger noen forslag som også kan ses på som et ledd i variasjon eller progresjon.

Digitale ferdigheter

Bruk av mobil til selve gjennomføringen
Kan vurdere om de skal skrive en logg eller et refleksjonsnotat i etterkant av selve gjennomføringen.

Lesing

Forståelse og bruk av fagbegreper knyttet til natur og opplevelse
Lese, tolke og følge instruksjoner underveis

Skriving

Dersom du velger å la de levere en tekst i etterkant

Muntlige ferdigheter

Delta i refleksjon og diskusjon etter gjennomføringen

Underveisvurdering

Underveisvurdering i fag skal brukes som et redskap i læreprosessen, som grunnlag for tilpasset opplæring og bidra til at eleven øker kompetansen sin i fag. Se forskrift til opplæringsloven kapittel §3-11.

Forutsetninger for økt kompetanse styrkes dersom elevene;

 • Forstår hva de skal lære og hva som er forventet av dem
 • Får tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller presentasjonen
 • Får råd om hvordan de kan forbedre seg
 • Er involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og utvikling

Se nærmere om fire prinsipper for god underveisvurdering her

Vurderingen bør ses i sammenheng med formålet med faget og innholdet i hovedområdet friluftsliv.