Læremiddeloversikt for mat og helse

Skolekjøkken_ 16_9.jpg

Her finner du en samling av tilgjengelige læremidler for ulike trinn i følgende kategorier; lærebøker, kokebøker, nettressurser, undervisningsmateriell og undervisningsopplegg.

Læremidler for 1-4 trinn (pdf)

Læremidler for 5-7 trinn (pdf)

Læremidler for 8-10 trinn (pdf)

Om valget av læremidler

Læremiddeloversiktene er utformet for å gi en oversikt, men gir ikke en vurdering eller gradering av hvilke som er gode. Valget av læremidler forutsetter god innsikt i fagets formål, oversikt over hva som finnes av læremidler og profesjonell innsikt i hva som kjennetegner gode læremidler. Læremidler representerer en mulig tolkning av læreplanen og påvirker undervisning og læring.

Mat og helse-faget står i en særstilling når det gjelder læremidler, da bruken av kommersielt materiell er omfattende1. Informasjon om mat og kosthold er stadig mer tilgjengelig på nett og i medier generelt. Opplysningskontorene i landbruket og Sjømatrådet utarbeider i tillegg bransjespesifikt informasjonsmateriell som skal stimulere til økt forbruk av de respektive råvarene1. Omfanget av kommersielt materiell fordrer godt faglig skjønn og aktiv bruk av kildekritikk. Elevene skal også øves opp i det.

Det er en rekke faktorer å vurdere i valget av læremidler: Motiverer læremidlene elevene? Gir de elevene faglige utfordringer? Medvirker de til at elevene utvikler gode arbeidsvaner og vilje til innsats? Stimulerer de til nysgjerrighet, undring og kreativitet? Byr de på varierte arbeidsmåter? Åpner de for refleksjon og kritisk tenkning?

Samlet skal læremidlene konkretisere og gi innhold til hele bredden i læreplanen i faget og dekke alle kompetansemålene. I kompetansemålene er det teoretiske lærestoffet og de praktiske aktivitetene integrert. Dette bør gjenspeiles i utvalget av læremidler.

Læremidlene skal ivareta formålet med faget. Det vektlegges at faget skal bidra til å videreutvikle elevenes matkompetanse, utvikle deres evne og vilje til å velge et helsefremmende kosthold og stimulere til praktisk matlaging og et bærekraftig kosthold.

Sigrunn Hernes. Lærebøker, kokebøker og reklamemateriell – er alt like bra? I: Mat og helse i skolen, en fagdidaktisk innføring. Red. Holthe A, Wilhemsen BU. Fagbokforlaget 2009.

Takk til Landslaget for mat og helse i skolen for samarbeid om dette arbeidet.