Det praktiske

422459452_16_9.jpg

Det praktiske: Mat- og måltidsaktiviteter i barnehagen

Matlaging er en god læringsarena både for de yngste og de for eldste barna i barnehagen. Alle kan få oppgaver ut i fra sitt ferdighetsnivå. Noen kan være med å måle opp, mens andre kan blande og røre, dele og kutte, krydre eller smake. Alle oppgaver er like viktige for det ferdige resultatet. Barnehagen må ha rutiner i forhold til hygiene som er i samsvar med råd og regelverk fra Mattilsynet og Folkehelseinstituttet. Her kan dere få hjelp og tips om hvordan dette gjøres i hverdagen.

Trykk på ett av svaralternativene som vist under i de gule boksene

Dette er vi gode på Dette kan vi bli bedre på Dette trenger vi å lære mer om

Matlagingsaktiviteter/praktisk matlaging

1. Personalet i vår barnehage legger til rette for at matlaging bidrar til deltagelse, samtaler og fellesskapsfølelse hos barna

Matlaging er en veldig god aktivitet for både de yngste og de eldste barna i barnehagen. Alle kan få oppgaver ut i fra sitt ferdighetsnivå. Noen av barna kan være med å måle opp, mens andre kan blande og røre, dele og kutte, krydre eller smake. Alle oppgaver er like viktige for det ferdige resultatet. At alle deltar og bidrar i matlaging er et godt utgangspunkt for gode samtaler og fellesskapsfølelse hos barna.

 • Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, kap 3 og kap 9.

Velg ditt svaralternativ under:

2. I vår barnehage har vi rutiner for servering av mat i samsvar med råd og regelverk fra Mattilsynet.

Barnehager som serverer mat er å regne som en næringsmiddelvirksomhet og må følge næringmiddelregelverket. Hvilke hygienekrav som stilles til barnehagen avhenger av hva slags mat som lages og hvor mange barn det serveres til. Dersom det lages enkel brødmat er det mindre krav til internkontroll og opplæring av ansatte enn hvis det er mer omfattende matlaging. Ved matservering må Matloven og tilhørende forskrifter følges. Det er barnehagens ansvar å innføre rutiner som sikrer at regelverket etterleves, og at maten som serveres er trygg.

 • Nasjonal faglig retningslinje for mat og måltid i barnehagen, anbefaling 1,9.
 • Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, §11

Velg ditt svaralternativ under:

3. I vår barnehage har vi rutiner for tilberedning av mat i samsvar med råd og regelverk fra Mattilsynet.

Barns medvirkning i matlaging og mathåndtering inngår i det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Pass på at barna vasker hender grundig før de starter med matlaging og at barna ellers er friske. Strikk i langt hår og forkle bør være rutine.

 • Nasjonal faglig retningslinje for mat og måltid i barnehagen, anbefaling 1,9.
 • Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, §11.

Velg ditt svaralternativ under:

4. I vår barnehage har vi rutiner for lagring av mat i samsvar med råd og regelverk fra Mattilsynet.

Ompakkede eller egenproduserte matvarer i kjøl og frys merkes med dato, slik at dere kan vurdere holdbarheten til varen. Det er et krav at ingredienser og varer skal kunne spores i alle ledd i produksjon og bearbeiding. Dette betyr blant annet at virksomheten skal kunne angi dato og leverandør for når varer/produkter er levert.

 • Nasjonal faglig retningslinje for mat og måltid i barnehagen, anbefaling 1,9.
 • Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, §11.

Velg ditt svaralternativ under:

Hygiene og smittevern

Det er en klar sammenheng mellom manglende håndhygiene og økt smitterisiko for sykdom. Håndvask, sammen med opplæring i hygiene og smittevern i barnehager, ser ut til å bidra til redusert forekomst av infeksjoner blant barnehagebarn. I rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fremheves det at barnehagen skal bidra til at barna tilegner seg gode vaner, holdninger og kunnskap om hygiene.

1. I vår barnehage har vi rutiner for god hygiene og smittevern i samsvar med råd fra Folkehelseinstituttet.

Barn er utsatt for infeksjoner og andre smittsomme sykdommer fordi de ofte befinner seg der mange personer er samlet. Barnehagen skal planlegge og drives slik at risikoen for spredning av smittsomme sykdommer blir så liten som praktisk mulig. Folkehelseinstituttet www.fhi.no har utarbeidet faglige råd for smittevern i barnehager og skoler.

 • Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler §17.

Velg ditt svaralternativ under:

2. I vår barnehage legger vi til rette for god håndhygiene og håndvask gjennomføres alltid før måltidene

Barnehagen skal ifølge rammeplanen bidra til at barna tilegner seg gode vaner, holdninger og kunnskap om hygiene.

 • Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, kap 9. 
 • Nasjonal faglig retningslinje for mat og måltid i barnehagen, anbefaling 1,8. 
 • Miljø og helse i barnehagen - veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, §11, §17 og §23.

Velg ditt svaralternativ under:

3. I vår barnehage kjenner barna til hva som er god hygiene i forbindelse med mat og måltider

Det må legges til rette for god håndhygiene i barnehagen. Håndvask skal gjennomføres før alle måltider. Gode rutiner for håndvask hindrer smitteoverføring og forebygger infeksjoner.

 • Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, kap. 9.

Velg ditt svaralternativ under:

Bærekraft

Bærekraftig utvikling er løftet fram i kapitelet om barnehagens verdigrunnlag i rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Bærekraftig utvikling omfatter natur, økonomi og sosiale forhold og er en forutsetning for å ta vare på livet slik vi kjenner det i dag. Barnehagen har en viktig oppgave i å fremme verdier, holdninger og praksis for et mer bærekraftige samfunn.

1. I vår barnehage har vi en miljøvennlig praksis der vi prøver å ha så lite matsvinn som mulig

Kasting av mat er problematisk både ut fra et etisk perspektiv, fordi nyttbar mat går til spille, et økonomisk perspektiv og på grunn av hensyn til miljø og klima. Det er viktig at barna lærer dette tidlig, og at de får respekt for maten vi spiser slik at mist mulig mat blir kastet.

 • Nasjonal faglig retningslinje for mat og måltid i barnehagen, anbefaling 1.11.

Velg ditt svaralternativ under:

2. I vår barnehage har vi et mattilbud hvor plantebaserte matvarer og fisk og sjømat er sentralt

Et sunt kosthold sammenfaller med et mer bærekraftig kosthold ved at mattilbudet dreies mot mer plantebaserte matvarer og fisk. Det bør og brukes mindre kjøtt, da spesielt storfekjøtt. Eksempler på retter barnehagen er ulike grønnsakssupper; tomatsuppe, spinatsuppe, rødbetsuppe eller fiskeretter tilpasset barn, for eksempel wok med laks.

 • Nasjonal faglig retningslinje for mat og måltid i barnehagen, anbefaling 1.11.

Velg ditt svaralternativ under:

3. I vår barnehage planlegger vi våre innkjøp godt

Gode rutiner i barnehagen for planlegging av mat- og drikketilbudet med hensyn til innkjøp, oppbevaring, tilberedning og kostnader, kan bedre både smak og ernæringsmessig kvalitet, gi bedre økonomi og redusere matsvinn.

 • Nasjonal faglig retningslinje for mat og måltid i barnehagen, anbefaling 1.3 og 1.11.

Velg ditt svaralternativ under:

4. I vår barnehage bevisstgjør vi barna på hva en miljøvennlig praksis vil si

Gjennom arbeid med fagområdet natur, miljø og teknologi skal barnehagen bidra til at barna får kjennskap til naturen og bærekraftig utvikling. De skal lære av naturen og utvikle respekt og begynnende forståelse for hvordan de kan ta vare på naturen. Avfallet i barnehagen bør kildesorteres. Barna kan delta i ulike aktiviteter som fremmer miljøvennlig praksis. Dette kan for eksempel være at de lærer om kortreist mat og sesongvarer, deltar i dyrking av grønnsaker og urter eller får være med å plukke frukt og bær som brukes i matlagingen.

 • Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, kap 1 og 9.
 • Nasjonal faglig retningslinje for mat og måltid i barnehagen,  anbefaling 1.11.

Velg ditt svaralternativ under:

Matallergi og mattoleranse

1. I vår barnehage tar vi hensyn til barn som har særlige behov knyttet til matallergi eller matintoleranse

Maten som serveres i barnehagen skal tilrettelegges for barn med matallergi, matintoleranse og sykdom. Det bør tilstrebes at barn med særlige behov serveres samme matrett som de andre barna. Med enkle grep kan vanlige matretter tilpasses. Dette krever kunnskap hos de ansatte og gode rutiner i barnehagen for å ha et kvalitet sikret tilbud.

 • Nasjonal faglig retningslinje for mat og måltid i barnehagen, anbefaling 1.10.

Velg ditt svaralternativ under:

Neste side resultat/status: Her kan du se anbefalte ressurser som du kan jobbe med. helt nederst på siden kan du sende resultatet til deg selv på e-post.

Dette anbefalast pga resultatet ikkje blir lagra når du forlater resultat/status sida.