Det pedagogiske: Samspill og deltagelse i mat- og måltidsaktiviteter

1046683165_16_9.jpg

Det pedagogiske: Samspill og deltagelse i mat- og måltidsaktiviteter

Barnehagemåltidet handler om mer enn bare maten som spises. Daglige måltider i barnehagen gir gode muligheter for læring på mange områder. Måltidet er en pedagogisk arena der ulike deler av rammeplanen kan integreres. Mulighetene er mange. Det er viktig at barna får utforske og undre seg og at de får medvirke sammen med de voksne i mat- og måltidsaktiviteter.

Trykk på ett av svaralternativene som vist under i de gule boksene

Dette er vi gode på Dette kan vi bli bedre på Dette trenger vi å lære mer om

Mat og måltid som del av barnehagen sin pedagogiske virksomhet

Hva som skal være måltidenes pedagogiske mål og funksjon påvirkes av den enkelte barnehages rammebetingelser. Barnehagens styrer og pedagogisk leder oppfordres til, i samarbeid med foresatte, å definere hvordan mat- og måltidsaktiviteter skal brukes inn i barnehagens pedagogiske mål og arbeid. Barna må også inkluderes i denne planleggingen. Barnehagens arbeid med mat og måltider bør forankres i årsplanen.

1. I vår barnehage bruker vi måltidene som en pedagogisk arena

Barnehagemåltidet handler om mer enn bare maten som spises. Daglige måltider i barnehagen gir gode muligheter for læring på mange områder. Måltidet er en sosial og pedagogisk arena der ulike deler av rammeplanen kan integreres. Mulighetene er mange. Det estetiske kan bli synlig ved å dekke bordet, legge opp maten på tallerken og bruke sansene til å utforske maten.

Under måltidet kan en gi barna forståelse for ulike måleenheter og snakke med dem om størrelser, mengde og form.  Det er viktig at barna får utforske og undre seg og medvirke i mat- og måltidsaktiviteter, og at de voksne er aktive og bevisste rollemodeller som inkluderer alle barn. Barnehagens arbeid med mat og måltider bør forankres i årsplanen.

 • Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, kap 7 og 9. Nasjonal faglig retningslinje for mat og måltid i barnehagen,  anbefaling 1.7.

Velg ditt svaralternativ under:

2. I vår barnehage jobber vi for at barna skal oppleve mat- og måltidsglede

Måltidene er viktig for møter mellom barn og mellom barn og voksne, de er viktig for felleskapsfølelse og at hver enkelt i barnehagen skal oppleve mat- og måltidsglede. Matlaging er en god aktivitet der både de yngste og de eldste barna i barnehagen kan få medvirke og oppleve matglede. La barna bruke alle sansene og engasjer dem i mat- og måltidsarbeidet i barnehagen.

 • Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, kap. 1 og 9,
 • Nasjonal faglig retningslinje for mat og måltid i barnehagen, anbefaling 1,6.

Velg ditt svaralternativ under:

3. I vår barnehage legger vi til rett for at barna opplever matkultur

I alle kulturer, også den norske, har mat og måltider en sentral rolle. Dette gjelder under ulike feiringer og høytider, men også i det daglige. Maten vi spiser og hvordan vi gjennomfører måltidene, er sterkt knyttet til vår egen identitet og kultur. Vår matkultur er det vi er vant til hjemmefra, hva som er vanlig i vår religion og i våre tradisjoner.

Gjennom mat- og måltidsaktiviteter kan barna utvikle interesse og forståelse for verdien av likheter og ulikheter i fellesskapet. Barnehagen kan gi felles erfaringer og fremme barns nysgjerrighet og undring over likheter og forskjeller i ulike kulturer.

 • Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, kap. 9,
 • Nasjonal faglig retningslinje for mat og måltid i barnehagen, anbefaling 1,3.

Velg ditt svaralternativ under:

4. I vår barnehage får barna innsikt i matens opprinnelse, produksjon av matvarer og veien fra mat til måltid

Dette kan løses på flere måter. Dere trenger ikke å tenke så stort; en kan dyrke noen urter eller grønnsaker i vinduskarmen, og la barna være med å velge hva som skal dyrkes og hva man skal lage av det som man høster. Eller dere kan samarbeide med lokale bønder og få kjennskap til lokal matproduksjon. De som har mulighet til det kan gå tur i skogen og plukke sopp, eller dra ut å fiske sammen med barna.

 • Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, kap. 9.

Velg ditt svaralternativ under:

5. I vår barnehage er arbeid med mat og måltid forankret i årsplanen

Barnehagens arbeid med mat og måltid bør forankres i årsplanen. Årsplanen skal blant annet synliggjøre hvordan barnehagen arbeider med omsorg, lek, danning og læring. Alt dette er relevante begrep i mat- og måltidsarbeidet. Årsplanen skal også tydeliggjøre progresjon og hvordan barn kan medvirke i planleggingsarbeidet i barnehagen. Hva som skal være måltidenes pedagogiske mål og funksjon og i hvordan barnehagen vurderer eget arbeid, påvirkes av den enkeltes barnehage rammebetingelser.

 • Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, kap. 7,
 • Nasjonal faglig retningslinje for mat og måltid i barnehagen, anbefaling 1,7.

Velg ditt svaralternativ under:

Barns medvirkning

Det å la barn få medvirke er mer enn at de får være med. Barna må og få gi uttrykk for sitt syn, de må få være med å planlegge hva som skal skje og få vurdere hvordan ting har vært. Barnehagen må ivareta barns rett til medvirkning og legge til rette for og oppmuntre til at barna kan få gi uttrykk for sitt syns på barnehagens daglige virksomhet. Mat- og måltidsaktiviteter gir rom for at barna kan få medvirke på mange ulike måter.

1. I vår barnehage legger vi til rette for at barna får medvirke i praktisk matlaging og andre mataktiviteter

Barna kan få være med å planlegge hvilke mat dere skal lage sammen i barnehagen. Her er mange muligheter og dere må finne det som passer dere og deres barnehage. Dette kan være å bake grov gjærbakst som brød eller rundstykker eller lage varm mat til lunsj i barnehagen eller ute på tur. Andre mataktiviteter kan være at barna kan få være med å dyrke og høste sine egne grønnsaker, de kan være med å plukke frukt og bær, eller dere kan sylte og safte. Barna bør få være med å evaluere hvordan det har gått og hva de ønsker å gjøre neste gang.

 • Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, kap. 4 og 9,
 • Nasjonal faglig retningslinje for mat og måltid i barnehagen, anbefaling 1,7.

Velg ditt svaralternativ under:

2. I vår barnehage legger vi til rette for at barna får medvirke i måltidsaktiviteter

Måltidene i barnehagen bør være en pedagogisk arena der barna får medvirke i måltidsaktiviteter. Gjennom deltagelse og samtale under måltidene kan dere invitere barna til ulike aktiviteter der de kan utforske, undre seg, reflektere og stille spørsmål. Måltidene er en god læringsarena der barna kan blant annet kan lære om hverandres matkulturer og for eksempel matematiske begrep som volum og vekt.

Måltidet også en viktig del av kos og sosialisering, noe som igjen er svært viktig for barna sin trivsel i barnehagen, og seinere i voksenlivet. Barna bør få være med og planlegge og vurdere hva de synes skal til for at måltidene blir hyggelige og sosiale møteplasser der alle barna føler seg som en viktig del av fellesskapet.

 • Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, kap. 4 og 9,
 • Nasjonal faglig retningslinje for mat og måltid i barnehagen, anbefaling 1,7

Velg ditt svaralternativ under:

Måltidet som pedagogisk arena

Et sunt kosthold og gode smaksopplevelser er viktig både for voksne og barn, men barnehagemåltidet handler om mer enn bare maten. Måltidet i barnehagen er en sosial arena som gir en strukturert ramme for deltagelse, samvær og gode samtaler. Måltidet er også en viktig og god arena for å skape fellesskapsfølelse og matglede hos barna.

1. I vår barnehage deltar personalet aktivt i måltidene

Personalet i barnehagen er viktige rollemodeller. Barna lærer av hva dere gjør, hvilke holdninger dere har og hvordan dere omgås under måltidene. Deltakelse av personalet kan sikre en god ramme rundt måltidet, der alle barna i tillegg til samspill og dialog, opplever ro til å spise seg mette.

 • Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, kap. 9,
 • Nasjonal faglig retningslinje for mat og måltid i barnehagen, anbefaling 1,6.

Velg ditt svaralternativ under:

2. Personalet i vår barnehage legger til rette for at måltidene bidrar til deltagelse, samtaler og fellesskapsfølelse hos barna

Mange barn har mye å fortelle under måltidet. De ansatte bør anerkjenne dette, og lytte og bidra til å utvide samtalene og legge til rette for at alle barna rundt bordet får komme til ordet og får mulighet til å delta aktivt i fellesskapet. Måltidet er en hverdagsaktivitet og en viktig del av kos og sosialisering, noe som er svært viktig for barnas trivsel i barnehagen.

 • Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, kap. 9.

Velg ditt svaralternativ under:

3. I vår barnehage har vi egnede muligheter for bespisning som også ivaretar måltidets sosiale funksjoner.

Det skal finnes egnede muligheter for bespisning som også ivaretar måltidets sosiale funksjoner. Barnehagene har en god tradisjon for å integrere måltidene som en del av barnehagehverdagen, hvor pedagogiske, sosiale og trivselsmessige funksjoner ivaretas. Lokalene som det spises i bør derfor være egnet til dette. Dette innebærer å se hvordan bord og stoler plasseres i rommet og vurdere om det skal deles opp i mindre spisegrupper, eller om barna skal fordeles på flere rom. Utstyr, dekketøy, bord og stoler bør være tilpasset barnas alder og funksjonsnivå.

 • Nasjonal faglig retningslinje for mat og måltid i barnehagen, anbefaling 1,6.
 • Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, § 11.

Velg ditt svaralternativ under:

4. I vår barnehage får barna minst 30 minutter til å spise

Det er viktig å sette av god tid til måltidene slik at barna får ro til å oppleve måltidsglede og til å spise seg mette. De yngste barna kan trenge lenger tid enn 30 minutter til å spise.. Tid til forberedelser som håndvask, og etterarbeid kommer i tillegge til 30 minutters spisetid.

 • Nasjonal faglig retningslinje for mat og måltid i barnehagen, anbefaling 1,2.
 • Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, § 11.

Velg ditt svaralternativ under:

5. I vår barnehage legger vi til rette for minst tre faste måltider om dagen

Har dere tre faste, fullverdige måltider i deres barnehage? Barn er aktive og trenger regelmessig påfyll av energi, næringsstoffer og væske. Dette er for å sikre optimal vekst, utvikling, lek og læring. Barn i barnehagealder behøver 4-5 måltider hver dag. Mange barn inntar tre av disse måltidene i barnehagen.

 • Nasjonal faglig retningslinje for mat og måltid i barnehagen, anbefaling 1,1.

Velg ditt svaralternativ under:

6. I vår barnehage legger vi til rette for at de som ikke har spist frokost hjemme kan spise frokost i barnehagen

Har dere rutiner for å fange opp om barna ikke har spist frokost? Og legger dere til rette for at disse barna kan få spise når de kommer i barnehagen? Måltider i barnehagen er viktige for barns helse og trivsel, og de er også viktige for det sosiale og pedagogiske miljøet. Barn som er sultne er ukonsentrerte og kan ha større problemer med å regulere seg selv.

 • Nasjonal faglig retningslinje for mat og måltid i barnehagen, anbefaling 1,1. 

Velg ditt svaralternativ under:

Neste side resultat/status: Her kan du se anbefalte ressurser som du kan jobbe med. helt nederst på siden kan du sende resultatet til deg selv på e-post.

Dette anbefalast pga resultatet ikkje blir lagra når du forlater resultat/status sida.