FYSAK på timeplanen

EKSEMPEL: Søndre Land ungdomsskole

FYSAK innebærer å sette av tid til fysisk aktivitet i undervisningsplanen, uten at den fysiske aktiviteten inngår som en del av et annet fag. På denne siden får du tips til hvordan dette kan organiseres på din skole. Du kan også lese om Søndre Land ungdomsskole som har fått pris for sitt arbeid med FYSAK, i tillegg til hva som kan være suksesskriterier for en vellykket implementering.

Hva er FYSAK?

FYSAK innebærer å sette av tid til fysisk aktivitet i skolens undervisningsplan uten at den fysiske aktiviteten inngår som en del av undervisningen i et annet fag. FYSAK blir dermed på mange måter et nytt, selvstendig fag på elevenes timeplan. FYSAK er lærer- eller assistentstyrt, men det er ikke bundet av lærerplan og vurderingsarbeid. Målet med FYSAK er å bidra til bedre fysisk form, økt skoletrivsel, bedre skoleprestasjoner og bedre læringsmiljø.

Hvordan FYSAK kan bli en del av skolehverdagen

Når FYSAK blir et selvstendig fag på elevens timeplan innebærer dette ofte en omdisponering av fag- og timefordeling jfr. utdanningsdirektoratets 5% regel. En slik omorganisering av timeplanen er selvsagt avhengig av at rektor og avdelingsledere støtter tiltaket, og fungerer som positive og aktive pådrivere for faget. I tillegg ser det ut til å være hensiktsmessig at en i personalet (assistent eller lærer) utpekes som FYSAK koordinator for å koordinere arbeidet og utarbeide felles aktivitetsopplegg som alle lærerne kan benytte seg av (Mhfa Rapport 2, 2016). Ved å la FYSAK koordinatorrollen gå på omgang i personalet sikrer en videre at alle skolens ansatte får et eieforhold til faget, og det kan være verd å understreke at idretts- eller kroppsøvingskompetanse ikke ser ut til å være en forutsetning for å lykkes i FYSAK koordinator-rollen. Skoler med erfaring på området opplever at FYSAK evner å ivareta bevegelsesglede og trivsel for alle elever uavhengig av ferdigheter og kompetanse.

fysakpaatimaplanen16_9.jpg

Gjennom systematisk og langvarig satsing på FYSAK inspirerer Søndre Land ungdomsskole, i Oppland kommune, andre skoler til å sette fysisk aktivitet og sunne levevaner på dagsorden. Skolen har siden 2002 markert seg som FYSAK-skole med et obligatorisk tilbud om daglig fysisk aktivitet for alle skolens elever. At skolens FYSAK-satsing er en sentral del av skolens identitet kommer også til uttrykk på skolens webside hvor skolen refererer til seg selv som «Søndre Land FYSAK-skolen». I 2008 fikk ungdomsskolen Helsedirektoratets aktivitetspris og ble hedret som Norgesmester i aktivitet.

Her kan du lese mer om FYSAK på Søndre Land ungdomsskole

Du kan også lese om skolens FYSAK-satsing på skolens hjemmeside

Her kan du finne aktiviteter

Øremerket tid og elevmedvirkning kan være suksesskriterier

I evalueringsrapporten fra Fysisk aktivitet og måltider i skolen prosjektet fra 2006 påpeker Samdal og kolleger at for å nå alle elever med et utvidet tilbud om fysisk aktivitet i skolens hverdag, og i særdeleshet de mest inaktive elevene, er det avgjørende å øremerke tid i elevenes undervisningsplan til fysisk aktivitet. Når mange skoler i Norge velger å utvide storefriminuttet for å tilrettelegge for mer fysisk aktivitet, er dette selvsagt et svært positivt tiltak, men FYSAK som et selvstendig timeplanfestet fag vil i kraft av å være et obligatorisk fag i større grad kunne fange opp hele elevgruppen. Søndre Land ungdomsskole i Oppland har mer enn 10 års erfaring med å timeplanfeste både lavterskel og ekstrem FYSAK på alle trinn, og i linken nedenfor finner du en film med nærmere beskrivelse av skolens FYSAK arbeid.

Det finnes også holdepunkt for at når elevene involveres som en aktiv og reel samarbeidspartner i skolens planlegging og gjennomføring av FYSAK kan dette bidra til økt engasjement og deltakelse (Public Health England, 2015). Elevdeltakelse i planleggingsarbeidet sikrer at innhold og form tilpasses elevenes interesser og verdier (ibid). I tillegg bidrar varierte og lekbetonte aktiviteter og konkurranser, samt valgmuligheter, til positive og engasjerte elever.

Relevant litteratur

Kartlegging av forskning og evaluering på innføringen av 75 timer FYSAK 5. -7. trinn. Rapport 2 Mhfa 2016

Denne rapporten gir en oversikt over forskning og evaluering av hvordan innføringen av 76 timer fysisk aktivitet på 5.-7. trinn fungerer i skolene. Funn fra totalt åtte ulike prosjekt om FYSAK på mellomtrinnet presenteres i rapporten. Her kan du lese om skolers erfaringer med gjennomføring av FYSAK og vurderinger om hva som skal til for at FYSAK skal lykkes i skolene.

Utprøving og evaluering av modeller for fysisk aktivitet for elever i ungdomsskolen. Erfaringsoversikt. Rapport 1 Mhfa 2016.

Denne rapporten er basert på erfaringsbasert kunnskap om hvordan ungdomsskoler i Norge arbeider med fysisk aktivitet. Dette er data som er samlet inn og systematisert av Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet. Den gir en beskrivelse av fire tilnærminger til hvordan skoler legger til rette for daglig fysisk aktivitet innenfor dagens gjeldende regelverk; 1) utvidet storefri, 2) interessebasert kroppsøving og bevegelsesglede, 3) fysisk aktivitet – FYSAK – som selvstendig fag integrert i skolens undervisningsplan og 4) aktiv læring. Det pekes også på individuelle og organisatoriske faktorer som ser ut til å være avgjørende for vellykket implementering og utvidet tid til fysisk aktivitet i skolenes hverdag.

Rapport: Fysisk aktivitet  – Læring, trivsel og sundhed i folkeskolen

I denne danske rapporten fra Vidensråd for Forebyggelse (2016) er den vitenskapelige litteraturen om effekten av fysisk aktivitet i skoleregi på læring, trivsel og helse blitt samlet. Barns fysiske aktivitet i skolen er her delt inn i seks kategorier; 1) aktive pauser/friminutt, 2) fysisk trening, 3) fysisk aktivitet integreret i undervisningen (fysisk aktiv læring), 4) kroppsøvingsfaget, 5) fri lek og 6) aktiv transport til og fra skolen. Rapporten avsluttes med en felles analyse av hvilke kategorier av fysisk aktivitet en med fordel kan prioritere i skolehverdagen. Rapporten er primært skrevet for lærere, skoleledelse og annet personell som arbeider med fysisk aktivitet i den danske skolen.