Forbregd-Lein barnehage

Forbregd-skogen.jpg

Forbregd-Lein barnehage er en barnehage med lange tradisjoner innen friluftsliv. I 2016 deltok barnehagen i prosjektet «Gode vaner starter tidlig» som er et prosjekt i regi av Oppvekstprogrammet i Nord Trøndelag.

Prosjektets mål har vært å øke den fysiske aktiviteten i barnehagen, bedre kostholdet og bedre motorikken hos barnet. Deltakelse i prosjektet har ført til at de ansatte har mer kompetanse på hvorfor og hvordan tilrettelegge for fysisk aktivitet i barnehagen.

Forbregd-Lein barnehage

Forbregd-Lein barnehage er en barnehage med lange tradisjoner innen friluftsliv. I 2016 deltok barnehagen i prosjektet «Gode vaner starter tidlig» som er et prosjekt i regi av Oppvekstprogrammet i Nord Trøndelag. Prosjektets mål har vært å øke den fysiske aktiviteten i barnehagen, bedre kostholdet og bedre motorikken hos barnet. Deltakelse i prosjektet har ført til at de ansatte har mer kompetanse på hvorfor og hvordan tilrettelegge for fysisk aktivitet i barnehagen.

Barnehagens innemiljø

Barnehagen har ikke et eget aktivitetsrom, men tilrettelegger også for fysisk aktivitet på avdelingene. Tren på nett, hinderløype og jungelgym hvor de bruker musikk, eventyr og fantasi er populære aktiviteter hos barna. Barnehagen har et stort fokus på å skape bevegelsesglede. Fysisk aktivitet skal være gøy. For å kunne tilrettelegge for bevegelsesglede må de ansatte kjenne barna og ha kunnskap om hvordan de kan gjennomføre aktiviteter på en god måte.

Forbregd-Lein-Innemiljo.jpg

Barnehagens uteområde

Alle barna er ute hver dag uansett vær. Barnehagen har et uteområde med vanlige lekeapparater. I tillegg kan barna sykle, klatre i trær og leke i noe ulendt terreng. Det er imidlertid ikke det fysiske miljøet som er det viktigste. Å ha tilstedeværende voksne som både støtter og utfordrer barna i aktiviteter er enda viktigere. Følgende praksisfortelling fra barnehagen viser en tilstedeværende voksen: Tre barn i 3-4 års alderen er ute og leker. Det er snø, og barna klatrer opp på et bord for deretter å hoppe ned i en snøhaug. En av de ansatte holder seg i nærheten og viser at han ser dem. Når snøhaugen er hardpakket av all hoppingen, går han bort og tar noen spatak for å få ny, lett snø som er deilig å hoppe i, slik at barna kan fortsette leken sin.

Barnehagens nærmiljø

Barnehagens nærmiljø består av et allsidig bevegelsesmiljø som benyttes flittig av hele barnehagen. I løpet av en uke har 4-5-åringene to utedager, mens de yngre barna drar minst på tur en dag i uken. Like utenfor barnehagegjerdet er det et skogsområde som benyttes av alle avdelingene, enten i smågrupper eller avdelingsvis. Her har barna mulighet til å utfolde seg fysisk i ulikt terreng. Barna kan klatre i fjell og i ulike skråninger. Sykkelbane og fotballbane er i umiddelbar nærhet med muligheter for konkurranser og regellek, fotball og kurvball. Om vinteren kan de gå på ski og skøyter.

Strukturerte aktiviteter

Som ledd i implementeringsprosessen etter prosjektet «Gode vaner starter tidlig» arrangerer barnehagen aktivitetsdager for alle barna i barnehagen. Da tar de i bruk det de har lært på kurs, slik at kunnskapen blir holdt ved like og delt med alle. Ansvaret for aktivitetsdagene rullerer mellom avdelingene. Andre strukturerte aktiviteter som tren på nett og spontane bevegelsesøkter gjennomføres når de voksne ser at det er behov for det i det daglige.

Personalets kompetanse

Etter deltakelse i prosjektet har det vært en bevisstgjøringsprosess i personalgruppen. Hele personalet har deltatt på kurs med fysisk aktivitet og kosthold som tema. Der fikk de bl.a. kunnskap om barns behov for daglig fysisk aktivitet, samt at noen barnehagebarn ikke er så aktive som de bør. Videre fikk de være med å tilberede mat ute og tilrettelegge utelekeplassen med blant annet hinderløype, samt tips til leker som er kjekk å ha med barna. I etterkant har personalet jobbet mye med å implementere det de lærte. For å endre gamle vaner og ta i bruk ny kunnskap må temaet jobbes med kontinuerlig. Dette gjøres både ved å ha temaet jevnlig på møteagendaer, aktivitetsdager og ved refleksjon i hverdagen. En viktig faktor i implementeringsprosessen har vært å nedfelle arbeidet i barnehagens planverk; i ukeplan, månedsplan og årsplan, samt gjennomføre målrettet evaluering.

Voksenrollen

Voksenrollen er et viktig tema som det jobbes med kontinuerlig. De ansatte skal være gode rollemodeller og har ansvar for valgene barna tar. Barnehagen har derfor fokus på at de ansatte skal være engasjert og fysisk tilstede der hvor barna er. Barnehagen har klare mål og planer som gir en forpliktelse til de ansatte, samtidig ser personalet viktigheten av et positivt fokus, hvor de prøver å skape en mestringskultur blant de ansatte.

Få med alle barna

Barnehagen har som mål at alle barna skal være fysisk aktive 60 minutter hver dag. For å få med alle barna i fysisk aktivitet tilstedeværende og observerende voksne, slik at de kan hjelpe og støtte de barna som trenger ekstra oppfølging. Barna som ofte velger passive aktiviteter må inviteres og utfordres til å bli med i mer fysiske aktiviteter. Det er da viktig å vite hvilke aktiviteter barna trives med slik at de ønsker å bli med. Noen ganger kan det være behov for å lage en plan for enkeltbarn som må følges opp.

De ansatte opplever at ved å ha fokus på glede i aktivitetene skaper det engasjement hos alle barna. Når barn som er med har det gøy, smitter det over på de mer rolige og forsiktige barna, slik at også de ønsker og tør å bli med i aktiviteten.

Foreldre

Barnehagen har hatt temaene fysisk aktivitet og kosthold på foreldremøter. Ellers er det viktig med god informasjon og dokumentasjon overfor foreldrene. Barnehagen sender månedlige rapporter hjem til foreldrene der månedens aktiviteter blir evaluert med bilder og henvisninger.

Kontakt barnehagen

Ønsker dere å vite mer om hvordan Forbregd-Lein barnehage tilrettelegger for fysisk aktivitet for barna?

Ta kontakt med Kari Reistad (styrer)

Tlf: 74065130

E-post: kari.reistad@verdal.kommune.no