Utlysning av midler fra stiftelsen Landsforeningen for kosthold og helse for 2017

Landsforeningens formål er blant annet å fremme forståelsen av kostholdets betydning for helse, støtte opplysningsvirksomhet om kosthold og ernæring, spesielt ovenfor barn og unge, og støtte tiltak for bedring av kostholdet.

I 2017 deler Landsforeningen for kosthold og helse ut midler fra en pott på inntil kr. 200.000,- som skal fordeles på flere tiltak.

Utdelingen av midlene i 2017 skal fortrinnsvis gå til aktiviteter som fremmer praktiske matlagingsferdigheter blant barn og unge i alderen 10-16 år, for eksempel i fritidsklubber.

Søknaden skal være kortfattet (maks 2 sider, se vedlagt mal), og blant annet inkludere prosjektbeskrivelse og et budsjett. Søknader i størrelsesorden kr. 10 000-20 000 vil komme i betraktning.

 

Søknadsfristen er 31.03.2017.

Søknaden sendes per epost til: landsforeningen.kh@gmail.com

Mal for søknad 2017

Mal for samarbeidserklæring

Prosjekter som fikk midler i 2016 og 2015

 

Melding om eventuelt tildelte midler formidles per e-post i juni 2017. Tildelte midler må brukes opp innen en toårs periode, og bortfaller dersom tiltaket ikke er påbegynt samme året som tildelingen. De som mottar midler skal sende en kort rapport om bruken av tildelte midler og eventuelt annet som stiftelsen ber om i tildelingsbrevet. Rapporten skal foreligge stiftelsen innen ett år etter tildelingen så sant ikke annet er avtalt med oss.