Skoleeier/-ledelse

Her vil du som skoleeier og skoleleder finne relevant informasjon og ressurser innenfor senterets mandat og fagområder.

Skolen er en viktig arena for å fremme god utvikling og helse hos elevene.  Et av senterets hovedoppgaver er å bidra med kunnskap og veiledning om hvordan god ernæring og daglig fysisk aktivitet kan være en naturlig integrert del av skolehverdagen.

Gode rammer for skolemåltid og tilrettelegging for økt fysisk aktivitet i skolen kan bidra til å fremme trivsel, helse og læring blant elevene.

Matkompetanse og bevegelseskompetanse er viktig for elevenes utvikling og allmenndannelse. I tillegg til å bistå skoler i det helhetlige helsefremmende arbeidet er senteret en ressurs for fagene kroppsøving, mat og helse og valgfaget fysisk aktivitet og helse. Senteret bidrar med kunnskap og ressurser som kan være med på å fremme elevenes kompetanse i disse fagene. Senteret har egne ressurssider for fagene.

Lenke til Læringsressurser

 

Ressurser til skoleeier/-leder

Under følger en utvalg av senterets ressurser som særlig retter seg mot deg som skoleleder og skoleeier. Her finner du blant annet egne ressurssider om skolemåltidet og fysisk aktivitet i skolen, og informasjon om retningslinjer og anbefalinger fra helse- og utdanningsmyndigheter.

Idebank skolemåltid

barneskole_SFO_retusjSkolemåltidet utgjør en viktig del av elevenes læringsmiljø. I Idebank for skolemåltid finner du informasjon om retningslinjer for mat og måltid i skolen, eksempler på måltidsordninger fra hele landet, og nyttige sider og tips for skolemåltidet.

Idebank for skolemåltid

 

Fysisk aktivitet i skolen

FasiliteterRegelmessig fysisk aktivitet i skolen utenom kroppsøvingstimene bidrar til stimulering av en variert og aktiv skolehverdag. I vår ressursbase Fysisk aktivitet i skolen finner du ulike ressurser og eksempler fra skoler om gjennomføring av fysisk aktivitet i skolen.

Ressursbase Fysisk aktivitet i skolen

 

 

Gå og sykle til skolen

Secondary School Students Walking in ParkÅ gå og sykle til skolen utgjør en viktig del av barns daglige fysisk aktivitet. At elevene går og sykler til skolen kan fremme økt læring og trivsel i klasserommet. Hva kan du som skoleleder og eier gjøre for å fremme en aktiv skolevei for elevene? Vi har samlet informasjon og ressurser til skoler om å gå og sykle til skolen.

Les mer om Gå og sykle til skolen

 

Helsefremmende oppvekst

Helsefremmede oppvekst i Horten kommuneHOPP– Helsefremmende oppvekst i Horten kommune –  er et helhetlig helsefremmende prosjekt med hovedfokus på å fremme fysisk aktivitet og sunt kosthold i barnehage, skole og i skolefritidsordning. Mange kommuner ser til Horten og det de har fått til når de skal sette i gang helsefremmende tiltak i egen kommune.  Les mer om prosjektet her.

Helsefremmende oppvekst

Nasjonale anbefalinger for fysisk aktivitet og stillesitting

anbefaling 0-5arI 2014 lanserte Helsedirektoratet nye anbefalinger for fysisk aktivitet. Anbefalingene er tydeligere enn tidligere anbefalinger. I følge anbefalingene bør barn og unge utøve minimum 60 minutter fysisk aktivitet hver dag, intensiteten bør være både moderat og høy.

Helsedirektoratets anbefalingene om fysisk aktivitet

 

Retningslinjer for skolemåltidet

Skolemåltid

De nye nasjonal faglige retningslinjene for mat og måltider i skoler gir anbefaling om gjennomføring av måltid (spisetid, tilsyn, tilrettelegging fysisk og sosialt), ernæringsmessig kvalitet på mat og drikke som tilbys, mattrygghet og miljøhensyn.

Retningslinjer for skolemåltidet

 

Anbefaling om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet

anbefalinger

Denne rapporten fra Helsedirektoratet formidler helsemyndighetenes anbefalinger for kosthold og fysisk aktivitet. Den skal gi grunnlag for planlegging av kosthold og fysisk aktivitet som bidrar til vekst, utvikling og god helse.

Anbefalinger om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet

 

 

Miljø og helse i skolen – veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

Milo og helse i skolenDenne veilederen skal fremme enhetlig tolkning og etterlevelse av dette regelverket i skolen, også i forbindelse med utøvelse av faglig skjønn.

Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

 

 

Helsefremmende skolefritidsordning

SFO frokost_300Hvordan kan du som skoleleder og eier bidra til økt fokus på kosthold og fysisk aktivitet i skolefritidsordningen? Her kan du lese om to skolers tiltak for å fremme trivsel og helse i sine skolefritidsordninger gjennom prosjektet «Folkehelse og nærmiljøkvaliteter – Helsefremmende nærmiljøkvaliteteter for SFO.

Les om Helsefremmende skolefritidsordning

Grønne lunger

Hundremeterskog3Grønne lunger er en ressurs utviklet i samarbeid med Høgskolen i Bergen. Her får du informasjon om hvordan «grønne lunger» i et lokalmiljø kan bevares, vedlikeholdes, opprustes og benyttes. Målet er økt bruk av natur og nærmiljø av barnehager, skoler og lokalbefolkningen for øvrig.

Les om Grønne lunger

Matportalen

matportalen

Matportalen er et nettsted utarbeidet av Mattilsynet og Helsedirektoratet m.fl. som formidler informasjon fra offentlige myndigheter om sunn og trygg mat og kosthold for barn.

Om Matportalen