Livsmestring og dybdelæring; Motiverende samtale som verktøy i kroppsøvingsfaget

I denne ressursen er temaet arbeid med motivasjon gjennom presentasjon av samtaleverktøyet Motivational Interviewing (MI) – eksemplifisert fra kroppsøvingsfaget. Ressursen inneholder en kort introduksjon til hva MI er og dens begrunnelse. Det vektlegges at læreren skal hjelpe eleven til å stole på egen mestring, ivareta hans eller hennes selvrespekt og håp, og fremme indre motivasjon for livslang bevegelsesglede. Mer inngående kunnskap om MI er tilgjengelig gjennom link til andre faglige ressurser.

Johner Bildbyra AB

«Kroppsøving er eit allmenndannande fag som skal inspirere til ein fysisk aktiv livsstil og livslang rørsleglede. Opplæringa skal gje elevane eit utgangspunkt for livslang rørsleglede og meistring ut frå eigne føresetnader». Dette er utdrag fra formålet med faget.

I ungdomstiden har det vist seg at den fysiske aktivitet går ned. Det er vist i forskning at noen ungdommer kan oppleve ulike barrierer for å delta i kroppsøvingsfaget og i fysisk aktivitet generelt. Mange av barrierene handler om å være usikker –  usikkerhet på om man er akseptert av andre, usikkerhet om man våger å vise fram kroppen, usikkerhet om man mestrer godt nok de aktivitetene læreren legger opp til. Det er en del av elevene som ikke liker faget. Livslang bevegelse handler om den enkelte elevs valg.

Kroppsøvingslæreren kan bidra gjennom bruk av motiverende intervju (MI) til at eleven blir motivert til å velge en sunn livsstil, blant annet å være i daglig fysisk aktivitet. MI fremmer elevens egen refleksjon, og vil være et godt verktøy for dybdelæring. MI kan brukes i grupper, for eksempel i en klassesituasjon både i teoretisk og praktisk undervisning.

Hva er MI?

MI er en målrettet og klientrettet, i dette tilfellet en elevrettet, samtaleform som brukes når man ønsker å utforske og styrke klientens (elevens) indre motivasjon for endring. MI bunner i humanistisk psykologi hvor empati, aksept og ekthet er grunnleggende. På norsk har MI hatt flere navn; endringsfokusert rådgiving, empatisk kommunikasjon, motiverende samtale og motiverende intervju. Det foreligger mye internasjonal forskning på samtaleformen; særlig på alkohol og annen rus, innen ulike helseproblemer som overvekt og fedme, diabetes, hjerte-karsykdom, tannhelse. MI er av norske myndigheter vektlagt implementert på rusfeltet, i frisklivssentraler og i NAV. Til nå er ikke MI kjent brukt eller forsket på i norske skoler, men det foreligger forskning og forskningsbasert engelsk litteratur om MI med ungdom og MI brukt i grupper.

Samtaleteknikken i MI går ut på å bekrefte, bruke åpne spørsmål, reflektere tilbake og summere opp det klienten selv sier, og å fremme utsagn som inneholder ønsker om eller tiltak for å gjøre en ønsket atferdsendring. Forskning på MI viser at jo mer klienten snakker om å gjøre en endring, desto mer endring gjør han/hun.

Verktøy for å øke motivasjon og fremme deltakelse i kroppsøvingsfaget

Håndtere motstand hos en klient

Dette er en film på 13 minutter hvor saksinnholdet handler om arbeidsavklaring for en ungdom, men som demonstrere hvordan en MI samtale kan arte seg når psykologen: bekrefter ungdommen, bruker åpne spørsmål, reflekterer tilbake, fremmer og oppsummerer det ungdommen selv sier om å endre. Filmen demonstrerer innledningsvis en samtale der psykologen kommer med motargumenter mot ungdommens motstand (motstandssnakk) og hvor samtalen ikke har en positiv utvikling. Deretter får vi sett hvordan MI teknikken brukes og gir samtalen en positiv utvikling.

Flere filmer om motiverende intervju finner du hos Helsedirektoratet

Praktiske øvelser

Hos Helsedirektoratet finner du også flere praktiske øvelser som hjelper deg å lære MI-teknikkene i motiverende intervju. Flere av øvelsene skal gjøres med en partner eller i en gruppe.

MINT

MINT er nettsidene til den internasjonale organisasjonen for fagfolk som har tatt utdanning for å bli undervisere i MI (TNT). Her kan du lære mer om MI og finne nyheter om MI i media, det siste innen forskning, konferanser og andre nyheter om MI.