Fysisk aktivitet i barnehagen – ideer og erfaringer

Her får du eksempler på hvordan fylker og kommuner jobber systematisk for å øke daglig fysisk aktivitet i barnehagen. Du kan også lese om hvordan barnehager tilrettelegger inne- og utemiljø, bruker nærmiljø og utvikler ansattes kompetanse. Aktivitetskort, idehefter, øktplaner og andre eksempler fra barnehagene er samlet i Verktøykassen, hvor du får inspirasjon og ideer til din barnehage.

IMA127171

Forankring i rammeplan

Refleksjon i egen praksis

Verktøykasse

Praksiseksempler

Forankring i rammeplan

Barnehagen skal være en arena for daglig fysisk aktivitet og fremme bevegelsesglede og motorisk utvikling (s. 6). Personalet skal gi barna tilgang til varierte og utfordrende bevegelsesmiljøer, sanseopplevelser og kroppslig lek, ute og inne, i og utenfor barnehageområdet (s. 18). Barnehagen skal ivareta barnas rett til medvirking (…) i samsvar med deres alder og modenhet (s. 12).

Refleksjon i egen praksis

Innholdet og materiellet på denne siden kan benyttes i faglig refleksjon og utviklingsarbeid:

 • Hvordan legger vi til rette for at alle barn skal få være fysiske aktive hver dag?
 • Hvilken rolle har vi voksne i barnehagens bevegelsespraksis?
 • Hvordan påvirker omgivelsene i vår barnehage aktivitetsnivået i den kroppslige leken?

Verktøykasse for fysisk aktivitet

 • Øktplan 1-3 år (pdf)

  Eksempel på en plan for fysiske aktiviteter med oppvarming, en hovedaktivitet og avspenning, utviklet av Idrettsbarnehager.

 • Øktplan 3-6 år (pdf)

  Eksempel på en plan for fysiske aktiviteter med oppvarming, en hovedaktivitet og avspenning, utviklet av Idrettsbarnehager.

 • Aktivitetsperm (pdf)

  Samling av bevegelsesleker, sangleker og regelleker, fra Bamble kommune.

 • Aktivitetshefte (pdf)

  Samling av bevegelsesleker, sangleker og regelleker, fra Bydel Grorud.

 • Årshjul for motorikk og fysisk aktivitet (pdf)

  Eksempel på fysiske aktiviteter som fremmer ulike motoriske ferdigheter gjennom et år, utviklet av Bydel Grorud.

 • Aktiviteter i naturen (pdf)

  Samling av aktiviteter, som for eksempel oppdrag fra elgen Edvin, utviklet av Oppvekstprogrammet i Nord-Trøndelag.

 • Aktivitetskort (pdf)

  Eksempel på aktivitetskort for barn 0-3 år og 3-6 år, utviklet av Bamble kommune.

 • Sykkelskole (pdf)

  Heftet er ment som inspirasjon til barnehager og inneholder forslag til sykkelleker, diplom og informasjonsskriv til foreldrene. Heftet er utviklet av Bydel Grorud.

 • Aktivitetsbanken til Horten kommune

  Aktiviteter for barn 0-6 år, kategorisert etter alder og fokusområder, som sanser, motorikk og samspill.

 • Aktivitetskassen.no

  Nettside med samling av aktiviteter for barn i ulike aldre.

 • Idehefte om bevegelsesglede og matglede

  Her kan du lese om viktigheten av fysisk aktivitet og bra mat i barnehagen og med praktiske tips og råd, fra Østfold fylkeskommune.

 • Idebok for beste tiltak (pdf)

  Konkrete helsefremmende tiltak i barnehager og skoler som kan gi inspirasjon til utviklingsarbeid, utviklet av Østfold fylkeskommune.

 • Grorudstandard for folkehelsearbeid

  Grorudstandarden inneholder rutiner og skjema for gjennomføring av egenvurdering av barnehagens arbeid med kosthold og fysisk aktivitet, samt oppfølgingsplan for barnehagens ledelse.

Praksiseksempler

Folkehelseprosjekt i bydel Groruds barnehager

Foto: Bydel GrorudBydel Grorud i Oslo kommune hadde i 2013-2014 et folkehelseprosjekt. Målet var å sikre at barnas kosthold og fysisk aktivitet var i henhold til helsemyndighetenes anbefalinger, som 60 minutter daglig fysisk aktivitet med moderat til høy intensitet. Ammerudgrenda barnehage var en av pilotbarnehagene i prosjektet. De bygget blant annet et aktivitetsrom i en ubrukt kjeller, ansatte idrettspedagog og benyttet nærmiljøet mer aktivt.

Fysisk aktivitet i barnehager i Horten kommune

hoppHOPP, helsefremmende oppvekst i Horten kommune, er et prosjekt som startet i 2013. Ved oppstarten ble barnehagenes arbeid med fysiske aktivitet kartlagt. Barnehagene kom også med flere ønsker for tiltak, som å opprette aktivitetsledere i barnehagene, heve kompetansen i personalgruppen og opprette en idébank. Det ble også opprettet et lærende nettverk. Skavli barnehage som deltar i HOPP har fokus på at både voksne og barn skal være aktive og samtidig fremme det sosiale samspillet i barnehagen.

Barnehagenettverk for fysisk aktivitet Bamble kommune

http://www.imagesource.comI Bamble kommune har en barnefysioterapeut igangsatt «Fiffen – Friskusene i farta», som er et nettverk for ansatte i private og kommunale barnehager. Deltakerne i nettverket hospiterer i hverandres barnehager ,og de har utviklet aktivitetskort (se Verktøykassen over). Falkåsen kunst- og kulturbarnehage bruker ofte drama og musikk når de organiserer fysiske aktiviteter.

Helsefremmende barnehager i Østfold

OstfoldØstfold fylkeskommune har vedtatt kriterier for hva som forstås som helsefremmende barnehager, samt utviklet en veileder. De vektlegger ernæring, fysisk aktivitet, trivsel og psykisk helse. Prestenga barnehage er kvalifisert som en helsefremmende barnehage. De jobber til en hver tid for et godt faglig tilbud i tråd med Reggio Emilias filosofi. Barnehagen ønsker at det fysiske miljøet skal fremme aktivitet, ved å skape rom som bidrar til kreativitet, lek og læring.

Læringsverkstedets idrettsbarnehager

Haslum5Læringsverkstedets idrettsbarnehager baserer arbeidet sitt på metoden pedagogisk idrett. Formålet med pedagogisk idrett er å skape en kultur hvor læring skjer gjen­nom fysiske aktiviteter. Idrettsbarnehagene tilrettelegger for fysisk aktivitet inne, ute og i gymsal. Haslum idrettsbarnehage har fokus på bevegelsesglede og å få alle barna med. De bruker begrepet «pedagogisk bakdør» om det å finne ulike innfallsvinkler og skape nyanseforskjeller i deltakelse slik at ulike behov kan dekkes i samme aktivitet.

Gode vaner starter tidlig i Nord-Trøndelag

«Gode vaner starter tidlig» er en satsing i barnehagene gjennom Oppvekstprogrammet i Nord-Trøndelag. I satsingen vektlegges bedre kostholdet i barnehagen, å øke barnas fysiske aktivitet og bedre motorikken hos barnehagebarna. For å oppnå dette har både de ansatte- og foreldregruppen fått delta på kurs. Videre har prosjektgruppen delt ut utstyr som kan bidra til å fremme fysisk aktivitet og tilberedelse av sunn mat. Forbregd-Lein barnehage har deltatt i satsingen, og dette har gitt de ansatte mer kompetanse på hvorfor og hvordan tilrettelegge for fysisk aktivitet i barnehagen.