Nasjonalt fagråd for idrett og kroppsøving

uhr-nasjonalt-rad-for-idrettFagrådet for idrett og kroppsøving ligger under Universitets- og høgskolerådet og er et samarbeidsorgan som gir råd til Fakultetsmøtet. Rådets mandat finner man i Standardreglement for nasjonale fagråd. I mandatet kan en lese at «Fagrådet for idrett og kroppsøving er et samarbeidsorgan for faglige (grunn)enheter under universitetenes fakulteter/avdelinger, og for tilsvarende fagmiljø/-enheter ved andre høyere læresteder med institusjonsakkreditering eller godkjent ekvivalens for enkeltfag». Under § 2 presiseres det hva det fagrådets virke skal være:

  • Drøfte og gi råd om nasjonal koordinering og samordning av forskning og utdanning innen sine fag.
  • Drøfte og uttale seg om saker av felles interesse, særlig forskerutdanning, studieplaner, faglig innhold, faglig kvalitet og kvalitetssikring, evalueringsspørsmål, studiemiljø, profilering og rekruttering, fagets stilling i skolen, herunder skolens fagplaner.
  • Bidra til å styrke det internasjonale samarbeidet innenfor sine områder.
  • Samarbeide med Forskningsrådets faglige organer om saker av felles interesse og bidra til å koordinere institusjonenes medvirkning i slike organer.
  • Ha god kontakt med brukersektoren og arbeids- og næringslivet.
  • Fungere som karakterpanel innen sine fagområder.
  • Følge opp arbeidet med vitenskapelig og kunstnerisk publisering og formidling.

Kontaktinformasjon