Nasjonal faglige retningslinjer for helsestasjon- og skolehelsetjeneste

Helsedirektoratet utvikler for første gang en nasjonal faglig retningslinje for helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Retningslinjen vil gi anbefalinger om helsestasjons- og skolehelsetjenestens faglige innhold, tverrfaglige samarbeid og anbefalinger for god praksis.

Deler av retningslinjen er nå ute på høring:

  • ​Helsestasjon 0–5 år
  • Fellesdel for de tre tjenesteområdene helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom er nå ute på høring

Les om høring på Nasjonal faglig retningslinje for helsestasjons- og skolehelsetjeneste

Bakgrunn for retningslinjen

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten har et friskfokus og skal vektlegge ressurser som fremmer helse og positiv utvikling hos barn, unge og familier. Tjenesten følger barn og deres familier med helseopplysning, veiledning, standardiserte undersøkelser, vaksiner og annen målrettet oppfølging på faste tidspunkter. Oppfølgingen skal omfatte barnets fysiske og psykososiale utvikling og bidra til gode oppvekstsvilkår. I tillegg skal tjenestene fange opp risikofaktorer, problemer og skjevutvikling, samt sette inn nødvendige forebyggende tiltak.

Nasjonal faglig retningslinje for helsestasjon- og skolehelsetjenesten vil ikke omfatte oppfølging av gravide og behandling av definerte sykdommer og lidelser.

Målsetningen med retningslinjen

  • Å understøtte tjenestenes arbeid i å sørge for at barn og unge tilbys helsefremmende og forebyggende tjenester, samt tidlig innsats i helsestasjons- og skolehelsetjenesten, i tråd med de krav som stilles til forsvarlighet og god kvalitet
  • Å bidra til likeverdige tilbud for brukere av helsestasjons- og skolehelsetjenesten uavhengig av kommunetilhørighet og bakgrunn

Les mer på Helsedirektoratet.no