Nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i skolen

SkolemåltidMålgruppe: Skolens ansatte, skoleleder- og eier, skolefritidsordning, kantinepersonell

Utarbeidet: Helsedirektoratet

Om retningslinjen: Nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i skolen ble lansert i oktober 2015.  Denne retningslinjer bygger på «Retningslinjer for skolemåltidet» fra 2003, men er mer utdypende og inneholder anbefalinger på noen nye områder. Det gis anbefaling om gjennomføring av måltid (spisetid, tilsyn, tilrettelegging fysisk og sosialt), den ernæringsmessige kvaliteten på mat og drikke som tilbys, mattrygghet og hygiene, samt miljøhensyn.

Målet med retningslinjen er å bidra til at elevene sikres gode rammer for måltidene og god ernæringsmessig kvalitet på mat- og drikketilbudet. Utdanningsdirektoratet har bidratt i å kvalitetssikre innholdet i retningslinjen.

Retningslinjen gir skolene et verktøy som forhåpentligvis bidrar til å redusere sosiale forskjeller i levevaner både i skolen og ellers i nærmiljøet. For å oppnå dette bør det legges til rette for økt samarbeid som stimulerer til sunne og gode skolemåltider.

Retningslinjen er delt i tre deler for å være bedre tilpasset de ulike skoleslagene og skolefritidsordningen:

Del 1 omhandler mat og måltider i barneskole og skolefritidsordningen

Del 2 gjelder ungdomsskolen

Del 3 gjelder videregående skole

Les hele retningslinjen her

 

Det er også utviklet sjekklister, som kan være et verktøy for skole og kantine i  arbeidet med mattilbud og måltid:

Sjekklister til retningslinjen

 

Idebank for skolemåltid

idebank for skolemaltidNasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet utviklet en Idèbank for skolemåltid. Her vil du finne ulike eksempler på hvordan skoler i Norge organiserer, finansierer og tilrettelegger for skolemåltid.

Lenke til Idebank for skolemåltid