Miljø og helse i skolen – veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

Milo og helse i skolenMålgruppe: Veilederen retter seg mot skoleeier-/leder, skolemiljøutvalg, elever, ansatte og foresatte. Den bør imidlertid også være av interesse for tilsynsmyndigheter og andre med ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av skolen.

Utarbeidet av hvem: Helsedirektoratet

Fagområde: Miljørettet helsevern, miljø og helse i skolen

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler har som overordnet mål å bidra til et bedre oppvekst- og læringsmiljø for elevene i skolen. Denne veilederen skal fremme enhetlig tolkning og etterlevelse av dette regelverket i skolen, også i forbindelse med utøvelse av faglig skjønn. Veilederen skal videre stimulere til en mer proaktiv arbeidsform som kan sikre at hensynet til elevene blir ivaretatt allerede ved planlegging av nye eller ved vesentlige endringer av eksisterende skoler.

Se spesielt § 10 Muligheter for aktivitet og hvile mv. og § 11 Måltid for informasjon om fysisk aktivitet og måltider i skolen. Anbefalinger og god praksis blir presentert under hver paragraf.

Her er lenke til Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler