Miljø og helse i barnehagen – veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

Miljo og helse i barnehagen

Målgruppe: Veilederen retter seg mot barnehagens eier, leder, ansatte og foresatte. Den bør imidlertid også være av interesse for tilsynsmyndigheter og andre med ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av barnehagen.

Utarbeidet av hvem: Helsedirektoratet

Fagområde: Miljørettet helsevern, miljø og helse i barnehagen

Om veilederen: Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler har som overordnet mål å bidra til et bedre oppvekst- og læringsmiljø for barn i barnehager. Denne veilederen skal fremme enhetlig tolkning og etterlevelse av dette regelverket i barnehagene, også i forbindelse med utøvelse av faglig skjønn. Veilederen skal videre stimulere til en mer proaktiv arbeidsform som kan sikre at hensynet til barna blir ivaretatt allerede ved planlegging av nye barnehager eller ved vesentlige endringer av eksisterende barnehager.

Se spesielt § 10 Muligheter for aktivitet og hvile mv. og § 11 Måltid for informasjon om fysisk aktivitet og måltider i barnehagen. Anbefalinger og god praksis blir presentert under hver paragraf.

 Her kan du lese Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler