Læring og trivsel i en helsefremmende skole

Laering_og_trivsel2

I følge opplæringsloven skal skolen bidra til å fremme elevers helse, trivsel og læring. Boken Læring og trivsel i en helsefremmende skole (2015) , av Hege Eikeland Tjomsland og Nina Grieg Viig, er en praktisk og nyttig liten bok om helsefremmende skoler og hvordan lærere kan legge til rette for en helsefremmende skole i praksis.

Helsefremmende tiltak er grunnleggende for at elevene gjennom god helse og trivsel utnytter sitt potensiale for læring og utvikling. I boken presenterer Tjomsland og Viig forskning på sammenhengen mellom helse og læring, deriblant hvordan fysisk aktivitet, kosthold og skoletrivsel kan påvirke konsentrasjon og skoleprestasjoner.

Basert på erfaring og forskning knyttet til helsefremmende skoler både i Norge og i Europa er det gjennom et internasjonalt nettverk av helsefremmende skoler (SHE- Schools for Health in Europe) blitt utviklet en 5-trinns modell som beskriver prosessen knyttet til utviklingen av en helsefremmende skole. I denne boken presenteres disse fem fasene på en enkel og oversiktlig måte, og det vises til konkrete erfaringer fra lærere og rektorer fra helsefremmende skoler.

Forfatterne av denne boken har lang erfaring og solid kunnskap om helsefremmende skoler. De argumenter for at utdannings- og helsesektoren i større grad må bli seg bevisst verdien av helsefremmende tiltak i skolen, og presenterer den helsefremmende skolen som en modell for arbeid med skoleutvikling som støtter opp om læringsmålene.

Denne boken er nyttig for alle som jobber med helsefremmende arbeid i skolen.

Boka kan bestilles gjennom Gyldendal Norsk Forlag