Forskning: Hvordan fysisk aktivitet i skolen kan fremme elevers helse, læringsmiljø og læringsutbytte

Kunnskapsoversikt fys.akRapporten er laget av Kunnskapssenter for utdanning, på bestilling fra Utdanningsdirektoratet, og er en systematisk kunnskapsoversikt som svarer på følgen­de spørsmål:

Hvilke former for fysisk aktivitet har positiv effekt på ungdomsskoleelevers læringsutbytte, fysiske og psykiske helse og skolens læringsmiljø?

Kunnskapsoversikten viser at effekten av fysisk aktivitet i skolen handler i stor grad om hvordan den organiseres, gjennomføres og utformes og at det er nødvendig å tilpasse aktivitetene til enkelt elever og elevgrupper og omgivelsene de foregår i. Fysisk aktivitet bør også være utformet slik at den fører til forbedret fysisk form og at den ivaretar sosiale relasjoner.

En konklusjon er at studier som har undersøkt effekt av fysisk aktivitet på fysisk helse i større grad finner effekt enn studier som har sett på læringsutbytte, læringsmiljø og psykisk helse, noe som kan skyldes at de fleste studiene på tema fysisk helse er randomiserte kontrollerte forsøk, mens det på de andre temaene er andre studietyper.

Arbeidet med den systematiske kunnskapsoversikten har avdekket noen kunnskapshull. Det er for eksempel ikke identifisert forskning om skoleledelsens betydning for tiltak med fysisk aktivitet, det er få replikasjonsstudier på feltet (det vil si studier som kan bekrefte eller avkrefte funn), det trengs flere randomiserte kontrollerte forsøk som kan undersøke effekt av fysisk aktivitet på læringsutbytte og læringsmiljø, flere longitudinelle studier, studier av fysisk aktivitet blant ungdom samt flere europeiske studier, gjerne komparative.

Les hele kunnskapsoversikten her