Lover og planverk

Nyttig informasjon og gode verktøy på Utdanningsdirektoratet sine barnehagesider:

Udir – barnehage

Barnehageloven

barnehagelovenBarnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Les hele Barnehageloven på regjeringen.no

Rammeplan for barnehagen

Rammeplan for barnehagenRammeplanen gir styrer, pedagogiske ledere og det øvrige det øvrige personalet en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet. Rammeplanen gir også informasjon til foreldre, eier og tilsynsmyndighet.

I rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver formidles viktigheten av et godt kosthold og fysisk aktivitet i barnehager gjennom fagområdet Kropp, bevegelse og helse:

«God kosthold og god veksling mellom aktivitet og hvile er av betydning for å utvikle en sunn kropp. Variert fysisk aktivitet både inne og ute er av stor betydning for utvikling av motoriske ferdigheter og kroppsbeherskelse».

På Utdanningsdirektoratets nettsider finner du rammeplanen og temahefter knyttet opp mot rammeplanens fagområder.

Rammeplan for barnehage

 

Ny rammeplan i 2017

Utdanningsdirektoratet i gang med revidering av rammeplan for barnehagen. Dette arbeidet ble startet opp i 2013 av en arbeidsgruppe og et tredje utkast til revidering av rammeplanen ble offentliggjort i 2015. Arbeidet med rammeplanen er nå satt på vent, fordi en ønsker å se arbeidet i sammenheng med endringer i barnehageloven. Departementet tar sikte på at den nye rammeplanen skal gjelde fra høsten 2017. Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet bidrar nå sammen med alle de ni andre nasjonale sentrene i det videre arbeidet med revidering av rammeplanen.

Les mer om Ny rammeplan for barnehagen

 

Stortingsmelding om kvalitet i barnehagen

Regjeringen bestemte våren 2015 at det skal lages en stortingsmelding om kvalitet i barnehagen. Meldingen skal se nærmere på hvordan barnehager arbeider med barns læring, utvikling og språk. Meldingen skal også se på hvordan vi kan sikre en god overgang mellom barnehage og skole, og hvordan barnehagene best kan følge med på og identifisere barn som treng ekstra oppmerksomhet og hjelp.

Stortingsmeldingen legges etter planen fram våren 2016, og den vil gi grunnlag for revidering av Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver.

Kunnskapsdepartementets pressemelding om stortingsmeldingen

 

Filmer fra barnehagehverdagen

Utdanningsdirektoratet har laget 14 korte filmer til dere som jobber i barnehagen. Filmene tar opp ulike tema fra rammeplanen for barnehagen.

Formålet med filmene er å gi ansatte i barnehagen et kunnskapsgrunnlag og gode eksempler som utgangspunkt for refleksjon, veiledning og utviklingsarbeid i personalgruppen.

Utdanningsdirektoratets filmer om barnehagehverdagen