Aktivitetshåndboken – Fysisk aktivitet i forebygging og behandling

Aktivitetshaandboken«Aktivitetshåndboken – Fysisk aktivitet i førebygging og behandling» er tenkt som eit verktøy i arbeidet med å leggje til rette for- og fremje fysisk aktivitet. I tillegg til å formidle kunnskap om effekt av fysisk aktivitet i førebygging og behandling, og presentere anbefalingar på individ- og gruppenivå, har boka stort fokus på korleis få til åtferdsendring. I boka finn ein anbefalingar for fysisk aktivitet ved mange ulike sjukdomsdiagnosar som også rammar barn og unge, samt eit eige kapittel med kunnskapsoversikt over fysisk aktivitet blant barn og unge.

Målgruppe

Boka rettar seg mot helsetenesta, men er òg nyttig for andre som arbeider med å leggje til rette for fysisk aktivitet blant barn og unge.

Utarbeida av

Helsedirektoratet

Fagområde

Fysisk aktivitet

Lenke til aktivitetshåndboken